Nordea Hypotek AB påförs kapitalbuffert för övriga systemviktiga institut (O-SII-buffert)

Finansinspektionen har sedan 2018 identifierat Nordea Hypotek AB som ett övrigt systemviktigt institut (O-SII). I år är det emellertid första gången som FI ställer krav på Nordea Hypotek AB att hålla en extra kapitalbuffert som övrigt systemviktigt institut.

Finansinspektionen gör varje år en bedömning av vilka institut som ska betraktas som övriga systemviktiga institut i enlighet med Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer. I 2022 års bedömning var det första gången som Nordea Hypotek AB automatiskt identifierades som O-SII enligt EBA:s rekommenderade gränsvärde.

FI har därför beslutat att påföra Nordea Hypotek AB ett extra kapitalbuffertkrav i likhet med det krav som gäller för andra banker som identifierats på motsvarande vis.

Kapitalbufferten ska bestå av kärnprimärkapital och uppgå till 1 procent av Nordea Hypotek AB:s totala riskvägda exponeringsbelopp.