FI följer riktlinjer för ersättningskrav i Mifid 2

2023-05-24 | Esma Nyheter Mifid Marknad

FI har meddelat Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma) att FI kommer att följa Esma:s reviderade riktlinjer för ersättningskrav i Mifid 2.

Esma publicerade den 3 april 2023 reviderade riktlinjer för ersättningskrav. Riktlinjerna förtydligar kraven på intressekonflikter och uppförande på ersättningsområdet som framgår av Mifid 2 och den delegerade förordningen till Mifid 2. Mifid 2 har genomförts i Sverige genom ändringar i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Riktlinjerna gäller från och med den 3 oktober 2023. Esma:s riktlinjer för ersättningspolicy och ersättningspraxis (Esma/2013/606) upphävs samma datum.

FI:s tillämpning av riktlinjerna

FI har meddelat Esma att FI kommer att följa riktlinjerna.

Ett värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning måste se till att ersättningar till anställda inte utformas på sådant sätt att bedömning av den anställdas prestation står i strid med skyldigheten att agera i kundens bästa intresse. Bland annat får det inte finnas incitament, genom ersättningar, ersättningspolicy eller praxis, för den anställda som leder till att denna rekommenderar ett finansiellt instrument som är olämpligt för kunden.

Riktlinjerna förtydligar dessa krav bland annat avseende:

  1. Utformning av ersättningspolicy och ersättningspraxis för att säkerställa att dessa inte skapar kriterier eller incitament för anställda som kan vara till kunds nackdel. Riktlinjerna ger även exempel på god och dålig praxis.
  2. Företagens styrning och kontroll av ersättningspolicy och ersättningspraxis.
  3. Kontroll av risker i samband med ersättningspolicy och ersättningspraxis.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. 

Läs mer