Esma publicerar dokument för att stödja företagens hållbarhetsrapportering

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat två viktiga dokument som stöder en konsekvent tillämpning och tillsyn av de nya reglerna om hållbarhetsrapportering som följer av direktivet om företagens hållbarhetsrapporter (CSRD).

Det första dokumentet är ett offentligt uttalande om den första tillämpningen av de europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering (ESRS). Rapporteringsskyldiga företag uppmärksammas på vägledning från EU-kommissionen och från den Europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering, Efrag. I övrigt lyfter Esma fram vissa områden som särskilt relevanta inför första rapporteringstillfället.

I Sverige ska stora börsnoterade företag och koncerner med över 500 anställda tillämpa ESRS för det räkenskapsår som inleddes i och med utgången av juni 2024.

Det andra dokumentet är Esmas beslutspromemoria om riktlinjer för tillsyn över börsföretagens hållbarhetsinformation. Av beslutspromemorian framgår de slutgiltiga riktlinjerna och hur remissinstansernas synpunkter har tagits om hand. Riktlinjerna ska bidra till en konsekvent, effektiv och ändamålsenlig tillsynspraxis av hållbarhetsinformationen enligt CSRD, ESRS och rapportering enligt artikel 8 i taxonomiförordningen.

Riktlinjerna ska översättas till svenska. Inom två månader efter det ska FI meddela Esma om Sverige avser följa riktlinjerna. Översättningen väntas bli klar under hösten 2024.