FI-analys 24: Stresstest av bankernas utlåning till fastighetsföretag

Fastighetsföretagen är känsliga för förändringar i räntekostnader och intäkter. Vid en störning kan sårbara fastighetsföretag leda till kreditförluster för bankerna.

Denna FI-analys beskriver den stresstestmetod som FI har använt för att analysera hur fastighetsföretagens finansiella ställning, och bankernas kreditrisker kopplade till denna, kan påverkas av en negativ makroekonomisk utveckling. Metoden baseras på detaljerade uppgifter om bankernas låneportföljer, som matchas med andra data för att få information om fastighetsföretagens finansiella ställning.

FI har använt denna metod för att bedöma vilken motståndskraft bankerna har om det uppstår en störning på den kommersiella fastighetsmarknaden. Men denna mikrobaserade stresstestmetod går att tillämpa även på andra delar av bankernas portföljer. En fördel med metoden är att den tar hänsyn till den nuvarande kreditrisken i bankernas låneportföljer genom att den utgår från motparternas finansiella ställning.

Laddar sidan