FI-analys 30: Internpris på koldioxid – vad och varför?

För att nå klimatmålen i Parisavtalet behöver utsläppen av koldioxid minska. Det mest effektiva sättet att uppnå detta är att höja kostnaden för att släppa ut jämfört med vad som gäller i dag på många håll i världen.

För att klara den omställning som Parisavtalet innebär behöver företag förbereda sig för högre utsläppspriser. Ett sätt är att företag redan nu i sitt interna arbete utgår ifrån ett högre pris än det företagen möter på marknaden, exempelvis när de räknar på investeringar eller gör inköp.

Att arbeta med internpris på koldioxid kan vara ett sätt för företag att hantera omställningsriskerna som framtida klimatåtgärder kan innebära. Det kan också syfta till att skapa drivkrafter internt att ställa om mot en mer hållbar verksamhet.

För att finansiella företag ska leva upp till högt ställda krav på genomlysning av klimatrisker i sina exponeringar behöver de bra och relevant information om verksamheter de finansierar.

Att icke-finansiella företag öppet redogör för hur de arbetar med internpris på koldioxid ökar möjligheten för investerare och andra externa intressenter att identifiera omställningsriskerna i företag. Det kan också bidra till att kapital i ökad utsträckning går till företag som arbetar aktivt med att ställa om mot ökad hållbarhet. Om fler företag i sina kalkyler tar höjd för ett högre pris på utsläpp, kan det också underlätta för politiska beslut som höjer utsläppspriset.

Laddar sidan