Resultat

2023

Stabiliteten i det finansiella systemet (2023:2): Anpassningen till ett högre ränteläge inte klar

Högre räntor innebär att hushåll och företag behöver anpassa sin ekonomi. Finansinspektionen ser nu att risktagandet har minskat. Men det förändrade ekonomiska läget med osäkerhet om hur länge de högre räntorna kommer att bestå innebär förhöjda risker för den finansiella stabiliteten. Kommersiella fastighetsbolag med hög skuldsättning är särskilt utsatta om räntorna skulle ligga kvar på höga nivåer. Det skriver vi i årets andra stabilitetsrapport.

Försäkringsföretagens solvenssituation för tredje kvartalet

Under det tredje kvartalet i år var det inget försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag som underskred de lagstadgade kvoterna för solvens- och minimikapitalkrav (SCR- och MCR-kvoterna) på 100 procent. Det framgår av den kvartalsstatistik som FI publicerat i dag. Dessa data presenteras från och med nu på ett mer överskådligt och interaktivt sätt på fi.se.

Nytt system för att anmäla personaländringar och byte av klagomålsansvarig

2023-11-16 | Nyheter Försäkring

FI byter ut systemet som försäkringsförmedlare använder för att anmäla personaländringar och när en klagomålsansvarig ska ersättas. Tills det nya systemet är på plats ska samtliga anmälningar och underrättelser skickas in per mejl eller post till FI.

Rättelse i årets beslut om ändring av vissa skadelivräntor

2023-11-13 | Nyheter Försäkring

Finansinspektionen rättar ett skrivfel i årets beslut om ändring av vissa skadelivräntor.

Ny rapportering i Fidac

Från och med referensdatum 2023-12-31 ska viss rapportering flytta från systemet Periodisk inrapportering till FI:s nya rapporteringssystem Fidac.

FATF:s uttalande oktober 2023

Den 27 oktober 2023 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Årets beslut om ändring av vissa skadelivräntor

2023-11-02 | Nyheter Försäkring

Skadelivräntor värdesäkras genom index som bygger på förändringar i prisbasbeloppet. Finansinspektionen fastställer varje år de procenttal som skadelivräntorna ska ändras med.

Digital penningtvättskonferens 15 november

Onsdagen den 15 november finns en möjlighet för alla att lära sig mer om arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom en öppen digital heldagskonferens. Ingen föranmälan behövs och det går att delta under hela dagen eller i de delar som intresserar en mest.