Mer jämställt sparande

Jämställdhet är en spegling av förhållanden i samhället i stort. Faktorer som fördelning av inkomster och tillgångar mellan män och kvinnor ligger utanför detta uppdrag, som handlar om ett mer jämställt sparande. Vad som är ett lämpligt sparande för en viss person beror på en rad faktorer, varav många är individuella. Vad som bör eftersträvas i det här sammanhanget är jämställda förutsättningar att fatta väl övervägda och ändamålsenliga beslut om sparande utifrån den egna situationen. Grundläggande kunskaper behöver ges i grundskolan så att alla fårsamma förutsättningar. Senare i livet behöver kunskaperna byggas på och tillgångtill information och utbildningsmaterial finnas tillgängligt för dem som vill och behöver öka sina kunskaper.

Förslag på åtgärder utifrån uppdraget:

  • Utbildningsinsatser med kvinnor som särskild målgrupp.
  • Kompletterande läromedel om långsiktigt sparande för grundskolan.
  • Kontinuerliga hushållsundersökningar för att mäta resultat över tid.

Åtgärder som bidrar till mindre skillnader i finansiella kunskaper passar väl in i ett
arbete för att skapa mer likvärdiga förutsättningar på finansmarknaderna för
kvinnor och män.