FI vill att finansmarknaden växlar upp sitt hållbarhetsarbete

Mycket arbete återstår innan finansmarknaden fullt ut medverkar till en hållbar ekonomi. Företagen behöver bland annat bli bättre på att upptäcka och integrera hållbarhetsrisker och en förutsättning för det är att det finns rätt kompetens i hållbarhetsfrågor. Företagen har även ett ansvar för att förhindra att deras verksamheter utnyttjas för kriminella syften. Det är några av de slutsatser vi drar i vår hållbarhetsrapport som släpps i dag.

Finansmarknaden fyller en viktig funktion i omställningen till en hållbar ekonomi. I FI:s uppdrag ingår att arbeta för att de finansiella företagen medverkar till en hållbar utveckling. Som ett led i det arbetet tog vi i slutet av 2022 fram en färdplan för en hållbar finansmarknad fram till 2025. Vår uppföljning av företagens arbete på området pekar på att det finns mycket kvar att göra. Därför måste företagen växla upp tempot i sitt hållbarhetsarbete.

– Det går inte att luta sig tillbaka. Utvecklingen på hållbarhetsområdet går snabbt och nu är det hög tid för alla företag att agera och säkerställa att de fullt ut följer nya regler och beaktar relevanta hållbarhetsrisker, säger Tove Husell, tillförordnad hållbarhetschef på FI.

Företagen behöver bli bättre på att identifiera risker kopplat till exempelvis klimatförändringar, och risker för att verksamheten utnyttjas för kriminella syften. Vi ser också att företagen behöver förbättra sin integrering av hållbarhet i relevanta delar av sin verksamhet. Dessutom behöver kompetensen hos styrelsen, de centrala funktionerna och hos andra relevanta delar av verksamheten, utvecklas i takt med att kunskapsläget förändras. FI vill också understryka att de signaler som styrelsen ger är betydelsefulla för hur väl hållbarhetsaspekter – såväl risker som möjligheter – integreras i organisationen.

Vi har viss förståelse för att det är många nya komplexa regelverk som kommer på hållbarhetsområdet. Det ska inte hindra att företagen ändå börjar ställa om från att analysera och förbereda till att börja agera utifrån de regelverk som nu gäller. I takt med att regelverken träder i kraft kommer vi därför ha fokus på den riskbaserade och framåtblickande tillsynen.

Framåt pekar vi särskilt på tre fokusområden som företagen behöver arbeta vidare med:

  • Dags att agera utifrån reglerna som nu gäller
    Många hållbarhetsregler har börjat gälla och företagen har arbetat med att förbereda sig inför tillämpningen. Nu behöver företagen gå över till att börja agera utifrån de lagar och regler som gäller eller snart kommer att träda i kraft.
  • Motverka illegala finansiella flöden
    Företagen har även ett ansvar att förhindra att deras verksamheter utnyttjas för brottsliga syften, till exempel genom att kriminella aktörer försöker gömma brottsvinster eller finansiera terrorism.
  • Fortsätt integrera hållbarhet
    Integrering av hållbarhet är en nödvändighet för alla företag för att de ska lyckas uppfylla regelverken inom hållbar finans - där företagsstyrningen är den självklara utgångspunkten. Eftersom klimat- och miljörisker förväntas öka framöver behövs framåtblickande verktyg, till exempel omställningsplaner och scenarioanalyser. Det är viktigt att sådana verktyg integreras i verksamheten snarast möjligt. Företagen behöver också säkerställa att de tillgodoser det ökade kunskaps- och kompetensbehovet i hållbarhetsfrågor hos styrelse, företagsledning och andra relevanta funktioner i organisationen.

Presstjänst
(Ej sms)