Resurs Bank får anmärkning och sanktionsavgift

Resurs Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor.

Finansinspektionen har undersökt Resurs Banks kreditprövningar. Undersökningen omfattade beviljade krediter som konsumenter ansökt om under perioden juni–september 2019. Kreditbeloppen uppgick till mellan 80 000 och 400 000 kronor.

Undersökningen visar att Resurs Bank har brustit i sin kreditprövning. Banken har använt sig av bristfälliga uppgifter om konsumenternas skuldsituation, helt bortsett från vissa centrala utgifter för konsumenterna och inte gjort tillräckliga kontroller av den inkomstuppgift som konsumenten lämnat. Finansinspektionen bedömer därmed att Resurs Banks kreditprövning inte har grundats på tillräckliga uppgifter om konsumenternas ekonomiska förhållanden och att banken i och med detta har brutit mot 12 § konsumentkreditlagen. Därmed har banken inte heller iakttagit god kreditgivningssed enligt 6 § samma lag.

De konstaterade överträdelserna har varit sådana att Finansinspektionen bedömer att det finns skäl att ingripa mot Resurs Bank Överträdelserna är inte så allvarliga att det finns anledning att överväga att återkalla bankens tillstånd eller att meddela banken en varning. Finansinspektionen ger därför Resurs Bank en anmärkning, som ska förenas med en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor.

Laddar sidan