FI:s syn på förutsättningar för verksamhet med bostadskrediter

Sveriges traditionella bankbaserade modell för att ge och finansiera bolån är på väg att kompletteras av modeller där bolån finansieras på nytt sätt, till exempel via bolånefonder.

Nya sätt att finansiera bolån kan utnyttjas av banker såväl som av nya aktörer. Ökad konkurrens och nya sunda finansieringsmodeller för bolån är i grunden positivt. Det får dock inte ske på bekostnad av de konsument- och stabilitetsintressen som regelverket är avsett att tillvarata och som FI som tillsynsmyndighet har i uppdrag att övervaka.

Den 5 juli 2018 publicerade FI en promemoria som tog upp några grundläggande förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att nya bolåneaktörer inte ska bidra till ökade risker för enskilda konsumenter eller det finansiella systemet. FI har uppdaterat denna promemoria och vidareutvecklar därmed myndighetens syn på förutsättningar som reducerar risker i verksamheten, dels för samtliga bolåneaktörer, dels specifikt för banker.

FI kommer särskilt att beakta dessa förutsättningar vid tillståndsprövning och i tillsynen av aktörer på bolånemarknaden.

Läs mer