FI beslutar om likställande av avvecklingssystem

FI har beslutat om så kallat likställande av avvecklingssystem som fyra olika bolag har ansökt om med anledning av Brexit. FI har fattat dessa beslut nu eftersom de inte kräver att Storbritannien står utanför EES vid beslutstillfället utan att detta kommer att ske vid en senare tidpunkt.

FI:s beslut innebär att de aktuella avvecklingssystemen enligt svensk rätt ska likställas med avvecklingssystem som en stat inom EES har anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) eller till Eftas övervakningsmyndighet. Det betyder bland annat att motsvarande skydd mot rättsliga risker kommer att fortsätta gälla även för dessa avvecklingssystem när Storbritannien är att betrakta som en stat utanför EES.

De fyra bolag vars avvecklingssystem besluten gäller är CLS Bank International, LCH Limited, Euroclear UK & Ireland Limited och ICE Clear Europe Limited. FI:s beslut har fattats efter att Riksbanken yttrat sig över ansökningarna.

Laddar sidan