FI förlänger riskviktsgolv för svenska bolåneexponeringar

FI har fattat beslut om att förlänga riskviktsgolvet med två år från den 31 december 2021 till och med den 30 december 2023.

FI bedömer att de risker som höga fastighetspriser och hög belåning bland hushållen medför − och som var skälet till att åtgärden ursprungligen infördes − i allt väsentligt kvarstår och att åtgärden fortsatt behövs.

Beslutet gäller de företag som tillämpar den så kallade internmetoden för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk och som ger ut bolån i Sverige.

FI underrättade den 20 september 2021, inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen EU-kommissionen och Europeiska systemrisknämnden (ESRB) att FI avsåg att förlänga det nuvarande riskviktsgolvet på 25 procent för svenska bolån. EU-kommissionen godkände FI:s föreslagna åtgärd den 12 november 2021.