Marknadsmissbruk

Finansinspektionen (FI) övervakar att marknaden följer marknadsmissbruksförordningen (Mar).

Enligt Mar är börser, handelsplattformar och personer som yrkesmässigt genomför transaktioner skyldiga att rapportera till FI om de upptäcker handelsorder eller transaktioner som kan antas ha samband med insiderhandel, marknadsmanipulation eller olagligt röjande av insiderinformation, eller försök till detta. Dessa aktörer är även ansvariga för att rapportera misstänkta handelsorder och transaktioner till FI.

Se den sammantagna statistiken nedan. Uppdaterades senast den 30 april 2024.

Anmälningar till FI om misstänkt marknadsmissbruk 

(antal under året)

Ärendetyp 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Misstänkt insiderhandel 331 357 347 367 410 420 138
Misstänkt marknadsmanipulation 403 248 278 182 146 149 48
Misstänkt insiderhandel och marknadsmanipulation 2 1 0 0 0 0 0
Misstänkt olagligt röjande av insiderinformation 1 2 1 0 1 0 0

 
*Till och med april 2024.

Om FI bedömer att en överträdelse har skett kan FI ingripa genom att exempelvis tilldela en sanktionsavgift. Om FI bedömer att ett brott har begåtts lämnar FI över ärendet till åklagare på Ekobrottsmyndigheten (EBM). FI kan också på eget initiativ inleda undersökningar av handeln på värdepappersmarknaden.

Sekretess

Vid förundersökningar i brottmål gäller alltid sekretess för att utredningen inte ska försvåras, till exempel genom att någon försöker dölja eller förstöra bevis. Bestämmelser om sekretess vid förundersökning i brottmål finns i Offentlighets- och sekretesslagens 18:e kapitel.

Läs mer


Senast granskad: 2024-04-30