Erik Thedéen: Anpassningar behövs på kommersiella fastighetsmarknaden

Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen (FI), talade på konferensen Öresundsmarknaden om FI:s syn på den kommersiella fastighetsmarknaden.

  • Datum: 2022-09-15
  • Talare: Erik Thedéen
  • Möte: Fastighetsvärlden Öresundsmarknaden Malmö Live, Malmö

– God tillgång till billiga krediter under en lång period har gjort det möjligt för fastighetsföretag att med hjälp av större och större lån förvärva fastigheter till allt högre priser. Resultatet är att fastighetssektorn i dag har en hög skuldsättning i förhållande till kassaflöde och resultat och därmed en stor känslighet för högre räntor, inledde Erik Thedéen.

– Nu stiger räntor och kreditspreadar och fastighetsföretagen måste hantera ett mer utmanande finansieringsläge. Det är inledningen på en nödvändig anpassning som kan ge en stabilare fastighetssektor på sikt, fortsatte Thedéen.

– Branschen behöver inse att räntemiljön förändrats och se över sitt agerande i syfte att minska riskerna. På lång sikt handlar det om ett antal anpassningar, konstaterade Thedéen.

Från FI:s sida vill vi att fastighetsföretagen överväger att:

  • Låna längre. Väsentligt mer långfristig upplåning, fler olika oberoende lånekällor och jämnare fördelning av låneförfall.
  • Låsa räntan. Klart mindre exponering för ränterisk – både högre grad av räntesäkring och längre säkringar som skydd mot stigande korträntor.
  • Vara mer transparenta med riskerna.
    • Publicera regelbundna scenariobaserade stresstester.
    • Redovisa räntekänsligheten över tid tydligt med antagande om ränteuppgångar, till exempel utifrån marknadens ränteförväntningar (implicita terminsräntor).

Det här kan göra fastighetsbranschen stabilare och därmed också bidra till finansiell stabilitet, avslutade Erik Thedéen.