Resultat

2024

FI välkomnar förslag för en mer effektiv penningtvättillsyn

FI tillstyrker Finansdepartementets förslag om utökad föreskriftsrätt för Spelinspektionen. Vi välkomnar att lagstiftaren ger myndigheten ökade möjligheter att bedriva en riskbaserad och effektiv penningtvättstillsyn. En ökad förmåga hos Spelinspektionen är positivt för samhällets övergripande förutsättningar att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism i stort.

Centrala studiestödsnämndens framställan om förslag till ändrade bestämmelser om Centrala studiestödsnämndens borgenärsroll

2024-06-27 | Remissvar

FI har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslagen.

Tillämpning av ISA för mindre komplexa företag i Sverige

2024-06-19 | Remissvar

Finansinspektionen tillstyrker huvuddragen i Revisorsinspektionens förslag och välkomnar förenklingar av revisionsreglerna som sänker revisionskostnader eller bidrar till ökad revisionskvalitet. FI har dock vissa synpunkter på hur reglerna bör tillämpas.

En kapacitetsmekanism för elmarknaden

2024-06-18 | Remissvar Om FI

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslaget.

Regler om avstängning av statligt anställda

2024-06-03 | Remissvar

Finansinspektionen tillstyrker förslagen i promemorian.

En ny funktion för krishantering vid allvarliga driftstörningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur

Finansinspektionen tillstyrker i stora delar de förslag som lämnas i promemorian men har vissa synpunkter och efterfrågar några förtydliganden.

Promemorian Ett nytt förbud mot spel på kredit

FI begränsar sitt yttrande till förslaget om ett skärpt regelverk för att motverka skuldsättning vid spel om pengar (kapitel 3). I denna del tillstyrker FI förslaget.

Remissvar: Delbetänkande om nya regler om cybersäkerhet

2024-05-21 | Betalningar Remissvar

FI tillstyrker, utifrån de utgångspunkter som vi har att beakta, de förslag som utredningen lämnar i betänkandet. Vi lämnar ett antal mindre synpunkter på förslagen.

Huvudbetänkandet Långtidsutredningen

2024-05-15 | Remissvar Stabilitet

Långtidsutredningen 2023 (SOU 2023:85) har temat finanspolitisk konjunkturstabilisering. FI har i uppdrag att arbeta för ett stabilt finansiellt system som är präglat av ett högt skydd för konsumenter och att motverka finansiella obalanser på kreditmarknaden. FI har därför val valt att avgränsa sitt svar till utredningens förslag i kapitel 6 Makrotillsynsregleringar och stabiliseringspolitik.

Promemorian En ny EU-reglering om marknader för kryptotillgångar

Finansinspektionen tillstyrker i allt väsentligt förslaget till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar (kompletteringslagen till Mica-förordningen).