Resultat

2024

Kryptotillgångar

2024-06-05 | Betalningar

Här finns de regler som gäller för utgivare av vissa kryptotillgångar (e-pengatokens och tillgångsanknutna tokens) och leverantörer av kryptotillgångstjänster.

Internationella riktlinjer

2024-06-05 | Betalningar

Riktlinjer och rekommendationer från EU-myndigheter har samma tyngd som FI:s allmänna råd.

Mica-förordningen

2024-06-05 | Betalningar

EU:s kryptoregelverk Mica-förordningen börjar gälla under 2024. Förordningen syftar till att skapa en enhetlig reglering för kryptotillgångar som i dag inte omfattas av EU:s befintliga regelverk för finansiella tjänster.

Svenska lagar och förordningar

2024-06-05 | Betalningar

Här finns den viktigaste svenska lagen och förordningen som rör kryptotillgångar.

Internationellt samarbete

2024-06-04 | Betalningar

FI deltar i flera internationella organisationer som tar fram standarder och policyrekommendationer för kryptotillgångar.

Mica-förordningen

2024-06-04 | Betalningar

EU:s kryptoregelverk Mica-förordningen börjar gälla under 2024. Förordningen syftar till att skapa en enhetlig reglering för kryptotillgångar som i dag inte omfattas av EU:s befintliga regelverk för finansiella tjänster.

Kryptotillgångar

2024-06-04 | Betalningar

En kryptotillgång, ibland kallad kryptovaluta, är en digital representation av ett värde eller en rättighet som kan överföras och lagras elektroniskt med hjälp av blockkedjeteknik. Kryptotillgångar har mestadels varit oreglerat och stått under begränsad eller ingen tillsyn. Under 2024 kommer ny lagstiftning på området som bland annat stärker konsumentskyddet.

Mer behöver göras för att skydda konsumenter från bedrägerier

Bedrägerier är ett stort och växande samhällsproblem som göder den organiserade brottsligheten. Det är samtidigt konsumenter som står för den övervägande delen av förlusterna och det drabbar främst de äldre. FI konstaterar i en ny rapport att mer behöver göras för att stoppa bedrägerierna och för att skydda konsumenterna på finansmarknaden. FI välkomnar också de viktiga åtgärder som Bankföreningen har aviserat liksom de förslag till nya regelverk som förhandlas inom EU.

En ny funktion för krishantering vid allvarliga driftstörningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur

Finansinspektionen tillstyrker i stora delar de förslag som lämnas i promemorian men har vissa synpunkter och efterfrågar några förtydliganden.

Stabiliteten i det finansiella systemet (2024:1): Något bättre utsikter men osäker omvärld

Utsikterna för den finansiella stabiliteten har förbättrats något och osäkerheten har minskat. Samtidigt befinner vi oss i en lågkonjunktur. Högre kostnader för både räntebetalningar och andra varor och tjänster sätter fortsatt press på hushåll och företag. Det försämrade säkerhetsläget ställer också ökade krav på den operationella motståndskraften i den finansiella sektorn. Det skriver vi i årets första stabilitetsrapport.