Insiderinformation

En emittent på en reglerad marknad (börs – som Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated) eller en multilateral handelsplattform, MTF (exempelvis Spotlight Stock Market och Nordic MTF) ska så snart som möjligt informera allmänheten om insiderinformation som direkt berör den emittenten. Det ska ske på ett sätt som ger allmänheten snabb tillgång till informationen och möjlighet att fullständigt och korrekt bedöma innehållet.

Syftet med reglerna är att undvika att kurspåverkande information enbart finns tillgänglig för ett fåtal personer som kan utnyttja den för insiderhandel. Vad som menas med insiderinformation kan variera från emittent till emittent, beroende på en rad omständigheter. Därför måste en bedömning av vad som är insiderinformation avgöras i varje enskilt fall.

Offentliggörande och rapportering

All insiderinformation som en emittent är skyldig att offentliggöra ska också offentliggöras på emittentens webbplats och vara tillgänglig under en period på minst fem år. För emittenter på en reglerad marknad ska den offentliggjorda insiderinformationen också rapporteras in till FI:s Börsinformationsdatabas där den är sökbar för allmänheten. För information om hur du går tillväga för att offentliggöra insiderinformation och rapporterar in den till FI, se rubrikerna Hur ska insiderinformation offentliggöras? och Inrapportering av insiderinformation till FI nedan.

Insiderförteckningar och insiderhandel

För emittenten finns även en skyldighet att föra en så kallad insiderförteckning över samtliga personer som förfogar över insiderinformation i bolaget. Läs mer på sidan Insiderförteckningar.

För alla personer som förfogar över insiderinformation finns regler som begränsar möjligheterna att handla med värdepapper i den emittent som informationen rör. Det finns också bestämmelser som förbjuder personen att sprida insiderinformation vidare. Läs mer om insiderreglerna och insiderhandel på sidan Marknadsmissbruk.

Insiderförteckningar för emittenter på tillväxtmarknader för små och medelstora företag

De nu gällande bestämmelserna i marknadsmissbruksförordningen (Mar) om insiderförteckningar för emittenter vars finansiella instrument är upptagna till handel på tillväxtmarknader för små och medelstora företag innebär att en insiderförteckning alltid ska upprättas när insiderinformation uppstår, till skillnad från tidigare bestämmelser som medger undantag från detta krav under vissa förutsättningar.

Vad är insiderinformation?

Vad som är insiderinformation i en emittent behöver nödvändigtvis inte betraktas som insiderinformation i en annan. En bedömning måste alltid göras i varje enskilt fall.

Enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk, Mar, är insiderinformation information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som – om den offentliggjordes – sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument. I Mar uttrycks det som att det är information som en förnuftig investerare sannolikt skulle utnyttja som en del av grunden för sina investeringsbeslut.

Mar anger att även ett mellanliggande steg i en utdragen process ska anses vara insiderinformation om den, i sig självt, uppfyller kriterierna för insiderinformation. Som exempel ges att det kan vara

 • information som hänför sig till läget i avtalsförhandlingar
 • villkor som provisoriskt godkänts i avtalsförhandlingar
 • möjligheten för placering av finansiella instrument
 • villkor för marknadsföring av finansiella instrument
 • provisoriska villkor för placeringen av finansiella instrument
 • överväganden om att införa ett finansiellt instrument i ett större index eller om att utesluta ett finansiellt instrument från ett sådant index.

Definitionen av vad som utgör insiderinformation finns i artikel 7 i Mar, se rubriken Regler nedan. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, publicerar också löpande frågor och svar om områden som berör insiderinformation, se Regler.

När ska insiderinformation offentliggöras

Enligt artikel 17.1 i marknadsmissbruksförordningen ska en emittent "så snart som möjligt informera allmänheten om insiderinformation som direkt berör den emittenten". Allmänheten ska vidare få "snabb tillgång till informationen och möjlighet till en fullständig och korrekt bedömning i rätt tid". Motsvarande regler finns i artikel 17.2 för deltagare på marknaden för utsläppsrätter. En del av syftet är att säkerställa en ordnad informationsgivning från emittenten så att marknaden får den insyn den ska ha. Det går inte att på förhand säga hur lång tid som avses med så snart som möjligt i varje enskilt fall utan det måste bedömas utifrån de aktuella omständigheterna. För ytterligare vägledning, se under "Frågor och svar" nedan.

Hur ska insiderinformation offentliggöras?

Av ett offentliggörande av insiderinformation ska det tydligt gå att utläsa:

 • att informationen utgör insiderinformation (exempelvis genom att det i pressmeddelandet anges att informationen är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) 596/2014)
 • identiteten på den emittent (eller deltagare på marknaden för utsläppsrätter) som informationen hänför sig till (i form av fullständigt officiellt namn)
 • identiteten på den person som lämnar informationen (namn, efternamn, ställning hos emittenten eller deltagaren på marknaden för utsläppsrätter)
 • ämnesområdet som insiderinformationen hänför sig till samt
 • datum och tidpunkt för kommunikationen till media.

All insiderinformation som emittenten är skyldig att offentliggöra ska också offentliggöras på emittentens webbplats och hållas tillgänglig där under en period om minst fem år. En mer detaljerad beskrivning av hur informationen ska offentliggöras finns i artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1055, se rubriken Regler nedan.

För emittenter på en reglerad marknad ska insiderinformationen också rapporteras in till Börsinformationsdatabasen där den är sökbar, se mer under rubriken Inrapportering av insiderinformation till FI. Informationen ska skickas till FI samtidigt som den offentliggörs.

Inrapportering av insiderinformation till FI

Emittenter som har sina värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad ska – förutom att offentliggöra insiderinformationen enligt de krav som ställs i Mar – också vid samma tillfälle rapportera informationen till FI. Det framgår av artikel 17 punkten 1 i Mar. Inrapporteringen ska göras till FI:s Börsinformationsdatas som är Sveriges "officiellt utpekade mekanism" enligt öppenhetsdirektivet.

Information om hur du går till väga för att rapportera information till Börsinformationsdatabasen finns på sidan Rapportering.

Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation

Under vissa omständigheter finns möjligheter för en emittent att skjuta upp ett offentliggörande av insiderinformation. Villkoren för detta beskrivs i artikel 17.4 i Mar. När insiderinformationen sedan offentliggörs måste emittenten omedelbart informera FI om detta. FI kan också begära in en skriftlig förklaring till emittentens bedömning om att skjuta upp offentliggörandet.

Följande villkor ska vara uppfyllda för att en emittent ska få skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation. Om något av villkoren inte uppfylls måste informationen offentliggöras så snart som möjligt (det gäller även när omständigheterna ändras, exempelvis när villkoren inte längre är uppfyllda).

Offentliggörandet kan skjutas upp om

 • ett omedelbart offentliggörande sannolikt skulle kunna skada utgivarens legitima intressen
 • det inte är sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten
 • emittenten kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell.

Riktlinjer om vad som kan anses vara legitima intressen och vilseledande information när det gäller uppskjutande av offentliggörande finns i riktlinjer från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, se rubriken Regler nedan.

När ett offentliggörande av insiderinformation skjutits upp och något av villkoren för uppskjutandet inte längre är uppfyllt ska informationen så snart som möjligt offentliggöras för allmänheten.

För kreditinstitut eller ett finansiellt institut finns ytterligare en möjlighet att skjuta upp ett offentliggörande av insiderinformation. Den ges dock endast under särskilda omständigheter där syftet med uppskjutandet är att bevara det finansiella systemets stabilitet. Läs mer under rubriken Kreditinstitut och finansiella institut nedan.

Informera Finansinspektionen

Information om att ett offentliggörande av insiderinformation varit uppskjutet ska omedelbart lämnas till FI via mejl till finansinspektionen@fi.se efter att informationen offentliggjorts. Mejlet ska inkludera uppgifter om namn och kontaktuppgifter på personen som skickar informationen (mejl och telefonnummer), rubrik på offentliggörandet och eventuellt referensnummer. Datum och tid för offentliggörandet och beslutet att skjuta upp offentliggörandet ska ingå, liksom identiteten på alla de personer som är ansvariga för beslutet.

Använd gärna mallen "Anmälan om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation enligt Mar artikel 17.4" när ni skickar in informationen. I mejlets rubrik anges artikel 17 och emittentens fullständiga officiella namn. Mejlet kan skickas krypterat till FI, läs mer på sidan Så mejlar du krypterat.

Blankett: Anmälan om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation enligt Mar artikel 17.4

Kreditinstitut och finansiella institut

Kreditinstitut och finansiella institut har en särskild möjlighet att skjuta upp offentliggörande av insiderinformation. Detta kan enbart ske i syfte att bevara det finansiella systemets stabilitet, och kan inkludera information om ett tillfälligt likviditetsproblem och behov att erhålla tillfälligt likviditetsstöd. Samtliga följande fyra villkor ska vara uppfyllda:

 • Offentliggörandet av insiderinformationen riskerar att äventyra emittentens och det finansiella systemets finansiella stabilitet.
 • Det ligger i allmänhetens intresse att skjuta upp offentliggörandet.
 • Det kan säkerställas att informationen förblir konfidentiell.
 • Den behöriga myndigheten har gett sitt medgivande till uppskjutandet under förutsättning att villkoren i de tre tidigare punkterna är uppfyllda.

Kreditinstitutet eller det finansiella institutet ska underrätta FI om sin avsikt att skjuta upp offentliggörandet. Därtill ska institutet lägga fram bevis på att samtliga villkor är uppfyllda. Kreditinstitutet eller det finansiella institutet ska därefter vänta på FI:s godkännande. Om FI inte ger sitt medgivande till att skjuta upp offentliggörandet, ska emittenten omgående offentliggöra insiderinformationen.

När ett offentliggörande av insiderinformation skjutits upp för att bevara det finansiella systemets stabilitet men det inte längre kan säkerställas att informationen förblir konfidentiell ska informationen så snart som möjligt offentliggöras för allmänheten.

Ärendet skickas krypterat till finansinspektionen@fi.se. Använd ärenderubriken "Anmälan om medgivande enligt artikel 17.5 Mar". Läs mer på sidan Så mejlar du krypterat.

Handläggning av misstänkt överträdelse

Handelsplatsen utreder

Vid en misstänkt överträdelse rörande offentliggörande av insiderinformation initierar handelsplatsen ett ärende riktat mot emittenten. Om ärendet efter utredning avslutas genom kritik från handelsplatsen eller genom beslut från handelsplatsens disciplinnämnd anmäls händelsen till FI och ärendet lämnas över.

FI utreder

FI tar emot ärendet från handelsplatsen och gör en bedömning av handelsplatsens ingripande. Efter bedömningen kan FI initiera en utredning utifrån handelsplatsens anmälan. FI kan också välja att inte starta en utredning av den anmälda händelsen. Det är avdelningen Marknadstillsyn som handlägger ärendet.

FI kan inleda ett ärende även på eget initiativ.

Alla beslut om att inleda ett ärende publiceras på fi.se/Pågående utredningar om offentliggörande av insiderinformation 

Om FI startat en utredning kan ytterligare utredningsåtgärder göras i ärendet, exempelvis genom att ställa frågor till bolaget eller genom annan informationshämtning.

Ärendet kan skrivas av från vidare handläggning eller lämnas vidare inom FI för ett eventuellt ingripande.

Sanktionsbedömning

Avdelningen Kapitalmarknadsrätt tar emot ärendet och bedömer om och på vilket sätt FI ska ingripa med anledning av händelsen. FI kan ingripa bland annat genom att påföra en sanktionsavgift.

Avskrivning eller ingripande

Alla avslutade ärenden publiceras på fi.se/ Avslutade utredningar om offentliggörande av insiderinformation  

Sanktioner

Enligt bestämmelserna i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) ska FI ingripa mot den som har åsidosatt sina skyldigheter enligt Mar genom att låta bli att uppfylla det som anges om offentliggörande av insiderinformation till allmänheten i artikel 17.1, 17.2 och 17.8 i Mar. Vidare ska FI ingripa mot den som låter bli att informera FI om ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation. FI ska också ingripa mot den som, trots begäran från FI, inte lämnar en förklaring om att det har funnits förutsättningar för att skjuta upp offentliggörandet.

Ett ingripande enligt KompL kan bland annat innebära att FI utfärdar en anmärkning eller beslutar om en sanktionsavgift. Avgiften ska fastställas till motsvarande högst 2,5 miljoner euro för en juridisk person alternativt högst två procent av den juridiska personens omsättning närmast föregående räkenskapsår eller, tre gånger den vinst/förlust som personen, eller någon annan, erhållit/undvikit till följd av regelöverträdelsen. För en fysisk person kan en sanktionsavgift fastställas till högst motsvarande en miljon euro eller, tre gånger den vinst/förlust personen, eller någon annan, erhållit/undvikit till följd av regelöverträdelsen.

Närmare detaljer kring vad som tas med i beräkningen när denna avgift bestäms finns i 5 kap. 15–18 §§ KompL. FI får avstå från ingripande om överträdelsen är ringa eller ursäktlig, personen i fråga gör rättelse, om det finns andra särskilda skäl, eller om något annat organ har vidtagit åtgärder mot personen och dessa åtgärder bedöms som tillräckliga. Med det sistnämnda avses en situation där en disciplinnämnd på en reglerad marknad redan har utfärdat ett vite. FI gör emellertid alltid en egen bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

Frågor och svar

Observera att skyldigheten att offentliggöra insiderinformation åligger emittenten. Denne måste således känna till sina skyldigheter väl.

I nedanstående dokument har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren som vi får in. Frågor som rör rapportering av informationen till Börsinformationsdatabasen kan du ställa till vår avdelning för Rapportering på rapportering@fi.se eller 08-408 980 37 (telefontid vardagar kl. 9–11).

FI kan svara på frågor, informera om tillämpliga bestämmelser och ge vägledning. FI kan som tillsynsmyndighet dock inte ge förhandsbesked i enskilda fall. Om representanter för emittenten är osäkra på hur information i bolaget ska hanteras rekommenderas därför att kontakta en juridisk rådgivare som kan hjälpa till med en bedömning utifrån de omständigheter som är specifika för just den emittenten.

FI:s frågor och svar om insiderinformation

Esmas frågor och svar (Q&A) om marknadsmissbruksförordningen, senast uppdaterad den 6 augusti 2021 (engelska)

Esmas frågor och svar (Q&A) om alternativa nyckeltal, senast uppdaterad den 30 oktober 2017 (engelska)

Regler och vägledning

Reglerna om hanteringen av insiderinformation finns i EU:s marknadsmissbruksförordning som trädde i kraft den 3 juli 2016. Vid sidan av förordningen har EU-kommissionen också antagit en s.k. genomförandeförordning som anger tekniska standarder som emittenter måste förhålla sig till när insiderinformation offentliggörs.

Europeriska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har också antagit riktlinjer som emittenter bör förhålla sig till när det gäller hantering av insiderinformation. Esma publicerar också löpande frågor och svar som är vägledande för hur marknadsmissbruksförordningen ska tillämpas.

EU-bestämmelser

EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) 596/2014

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1055

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/522

Esmas riktlinjer om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation, senast uppdaterad den 20 oktober 2016 

Esmas riktlinjer om insiderinformation som hänför sig till råvaruderivat, senast uppdaterad den 17 januari 2017

Esmas riktlinjer om alternativa nyckeltal

Svenska bestämmelser

Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Tillsynsrapport

FI-tillsyn 16: Insiderförteckningar – verktyg för emittenter och myndigheter


Senast granskad: 2024-04-17