Blanketter/Forms

Blanketter/Forms

 

Bank/Banking 

Bank eller finansieringsrörelse/Banking or financing business 

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

Ansökan/anmälan ledningsprövning (FFFS 2023:13 bil 2)

Application/Notification for Management Suitability Assessment (FFFS 2023:13 app. 2)

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

Ansökan/anmälan ledningspersoner i ägarbolag (FFFS 2023:13 bil 1 c)

Application/Notification for Senior Executives in Owner Company of a Financial Institution (FFFS 2023:13 app. 1 c)

Ansökan/ägarprövning - fysisk person (FFFS 2023:13 bil 1 a)

Application for Ownership Suitability Assessment (FFFS 2023:13 app. 1a)

Ansökan/ägarprövning - juridisk person (FFFS 2023:13 bil 1 b)

Application for Ownership Suitability Assessment – Legal Person (FFFS 2023:13 app. 1 b)

Anmälan om klassificering som litet och icke-komplext institut

Internmetoden för kreditrisk/IRB approach for credit risk
Ansökansmall, självutvärdering internmetoden
Mall, utrullningsplan
Tillstånd svensk verksamhet i utlandet/Authorisation for Swedish operations in foreign countries
Annex IV (eng)
Annex I (eng)
Annex V (eng)

Upp till menyn

Betaltjänster/Payment Services

Andra betaltjänstdirektivet (PSD 2)/Payment Services Directive 2 (PSD2)

Major incident report (reporting templates)

Reviderade riktlinjer för rapportering vid allvarliga incidenter enligt andra betaltjänstdirektivet (EBA/GL/2021/03)

Revised Guidelines on major incident reporting under PSD2 (EBA/GL/2021/03)

Rapporteringsmall för migreringsplaner (SCA)

Tillstånd/Authorisation
Betalningsinstitut - ansökan om tillstånd
Registrerad betaltjänstleverantör - ansökan om undantag från tillståndsplikt
Ansökan om undantag från beredskapsmekanism
Ägar-/ledningsprövning/Ownership and management suitability assessment

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

Betalningsinstitut - Ansökan/anmälan ledningsprövning (FFFS 2023:12 bil 2)

Payment Institution - Application/Notification for Management Suitability Assessment (FFFS 2023:12 app. 2)

Betalningsinstitut - Ansökan ägarprövning fysisk person (FFFS 2023:12 bil 1a)

Payment Institution - Application for Ownership Suitability Assessment (FFFS 2023:12 app. 1a)

Betalningsinstitut - Ansökan ägarprövning juridisk person (FFFS 2023:12 bil 1b)

Payment Institution - Application for Ownership Suitability Assessment – Legal Person (FFFS 2023:12 app. 1 b)

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

Betalningsinstitut - Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag (FFFS 2023:12 bil 1c)

Payment Institution - Application/Notification for Senior Executives in Owner Company of a Financial Institution (FFFS 2023:12 app. 1 c)

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

Registrerade betaltjänstleverantörer - anmälan ledningsprövning 

Registered Payment Service Providers - Application for Management Suitability Assessment 

Registrerade betaltjänstleverantörer - ägarprövning fysisk person 

Registered Payment Service. Ownership Suitability Assessment – Natural Person 

Registrerade betaltjänstleverantörer - ägarprövning juridisk person 

Registered Payment Service Providers. Ownership Suitability Assessment – Legal Person 

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

Registrerade betaltjänstleverantörer - ägarprövning av ledningspersoner i ägarbolag 

Registered Payment Service Providers. Suitability Assessment of Senior Executives in an Owner Company of a Registered Payment Service Provider 

 

Ombud i Sverige/Agent in Sweden
Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut
Svensk verksamhet i utlandet/Swedish operations in foreign countries

Bilaga 2 – Ansökan om gränsöverskridande verksamhet för betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar - etablerande av filial

Annex II – Passport application for payment institutions and e-money institutions – branch establishment

Bilaga 3 – Ansökan om gränsöverskridande verksamhet för betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar – genom ombud

Annex III – Passport application for payment institutions and e-money institutions using agents

Bilaga 5 – Ansökan om gränsöverskridande verksamhet för betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar (utan filial, ombud eller distributör)

Annex V – Passport application for payment institutions and e-money institutions (without branch, agent or distributor)

Bilaga 6 – Underrättelse om inledandet av filialers/ombuds/distributörers gränsöverskridande verksamhet för betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar

Annex VI – Notification template for the exchange of information in relation to start of branch/agent/distributor passport activities by payment institutions and e-money institutions

Upp till menyn

Bostadskreditinstitut/Mortgage Institutions

Tillstånd/Authorisation
Kreditgivning enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter
Kreditförmedling enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter
Verksamhet i annat EES-land/Operations in another EEA country

Underrättelseblanket för utövande av etableringsfriheten – Filial i annat EES-land

Notification form for exercising the freedom of establishment – Branch establishment in another EEA-country

Underrättelseblanket för friheten att tillhandahålla tjänster – Gränsöverskridande till annat EES-land

Notification form for exercising the freedom to provide services – Cross border activity in another EEA-country

Ägar-/ledningsprövning/Ownership and management suitability assessment

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

Ansökan/anmälan ledningsprövning, (FFFS 2023:12 bilaga 2)

Application/Notification for Management Suitability Assessment (FFFS 2023:12 app. 2)

Ansökan ägarprövning, fysisk person, (FFFS 2023:12 bilaga 1 a)

Application for Ownership Suitability Assessment (FFFS 2023:12 app 1a)

Ansökan ägarprövning, juridisk person, (FFFS 2023:12 bilaga 1 b)

Application for Ownership Suitability Assessment – Legal Person (FFFS 2023:12 app. 1 b)

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

Ansökan/anmälan ledningspersoner i ägarbolag, (FFFS 2023:12 bilaga 1 c)

Application/Notification for Senior Executives in Owner Company of a Financial Institution (FFFS 2023:12 app. 1 c)

 Upp till menyn

Börs och clearing/Stock Exchanges and Clearing Organisations

Ägar-/ledningsprövning/Ownership and management suitability assessment

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

Ansökan/anmälan ledningsprövning (FFFS 2016:23 [ändring av FFFS 2007:17], bil 2)

Application/Notification for Management Suitability Assessment (FFFS 2016:23 [amending FFFS 2007:17], app 2)

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

Ansökan/anmälan ledningspersoner i ägarbolag (FFFS 2016:23 [ändring av FFFS 2007:17], bil 1c)

Application/Notification for Senior Executives in Owner Undertaking of a Financial Institution (FFFS 2016:23 [amending FFFS 2007:17], app 1c)

Ansökan ägarprövning fysisk person (FFFS 2007:17, bilaga 1a)

Application for Ownership Suitability Assessment – Natural Person (FFFS 2016:23 [amending FFFS 2007:17], app 1 a)

Ansökan ägarprövning juridisk person (FFFS 2007:17, bilaga 1b)

Application for Ownership Suitability Assessment – Legal Person (FFFS 2016:23 [amending FFFS 2007:17], app 1 b)

Offentliggörande
Ansökan om tillstånd att skjuta upp offentliggörande av avslutsinformation och undantag från skyldigheten att offentliggöra fasta bud

Upp till menyn


Derivat/Derivatives

Olöst tvist/Unresolved dispute
Blankett för att underrätta FI om olöst tvist (eng)
Passerad clearingtröskel/Passed clearing threshold
Blankett (från Esma) för att underrätta FI om passerad clearingtröskel
Undantag från clearingkrav/Exemption from clearing requirement
Instruktion för anmälan om undantag från clearingkravet
Underrättelse avseende transaktioner inom en grupp - motpartsinformation
Ansökan om undantag från clearingkrav med motpart i ett tredjeland
Ansökan om undantag från clearing av OTC-derivat i pensionsverksamhet
Undantag från att ställa säkerheter/Exemption from pledged assets
Instruktion för ansökan/underrättelse om undantag från utväxling av säkerheter
Ansökan om koncerninternt undantag från marginalkrav - enstaka par
Ansökan om koncerninternt undantag från marginalkrav - flera koncernenhetspar
Beräkning för bedömning om överskridande av clearingtröskel/Calculation with regards to the clearing threshold
Meddelande om att inte genomföra beräkning enligt artikel 4 (a) eller artikel 10 i förordning 648/2012/EU (Emir) - blankett från Esma
Undantag från rapporteringsskyldighet/Exemption from reporting obligation
Underrättelse om undantag från rapporteringsskyldighet
Notification of exemption from the reporting obligation

 Upp till menyn

Elektroniska pengar/Electronic Money

Tillstånd/Authorisation
Ansökan om tillstånd
Ansökan om undantag från tillståndsplikt
Rapportering av händelser av väsentlig betydelse - företag för elektroniska pengar
Anmälan av betaltjänstombud i Sverige till institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

Bilaga 2 – Ansökan om gränsöverskridande verksamhet för betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar - etablerande av filial

Annex II – Passport application for payment institutions and e-money institutions – branch establishment

Bilaga 3 – Ansökan om gränsöverskridande verksamhet för betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar – genom ombud

Annex III – Passport application for payment institutions and e-money institutions using agents

Bilaga 5 – Ansökan om gränsöverskridande verksamhet för betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar (utan filial, ombud eller distributör)

Annex V – Passport application for payment institutions and e-money institutions (without branch, agent or distributor)

Bilaga 6 – Underrättelse om inledandet av filialers/ombuds/distributörers gränsöverskridande verksamhet för betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar

Annex VI – Notification template for the exchange of information in relation to start of branch/agent/distributor passport activities by payment institutions and e-money institutions

Ägar-/ledningsprövning/Ownership and management suitability assessment

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

E-pengainstitut - Ansökan/anmälan ledningsprövning (FFFS 2023:12 bil 2)

E-money institution - Application/Notification for Management Suitability Assessment (FFFS 2023:12 app. 2)

E-pengainstitut - Ansökan ägarprövning fysisk person (FFFS 2023:12 bil 1a)

E-money institution - Application for Ownership Suitability Assessment (FFFS 2023:12 app. 1a)

E-pengainstitut - Ansökan ägarprövning juridisk person (FFFS 2023:12 bil 1b)

E-money institution - Application for Ownership Suitability Assessment – Legal Person (FFFS 2023:12 app. 1 b)

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

E-pengainstitut - Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag (FFFS 2023:12 bil 1c)

E-money institution - Application/Notification for Senior Executives in Owner Company of a Financial Institution (FFFS 2023:12 app. 1 c)

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

Ledningsprövning i registrerade utgivare av elektroniska pengar (FFFS 2023:12 bil 2)

Management Suitability Assessment in Registered Issuers of Electronic Money - Application for Management Suitability Assessmen (FFFS 2023:12 app. 2)

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

Ansökan/anmälan ledningspersoner i ägarbolag (FFFS 2023:12 bil 1c)

Ägaranmälan för registrerade utgivare av elektroniska pengar - fysisk person (FFFS 2023:12 bil 1a)

Ownership Notification for Registered Issuers of Electronic Money – Natural Person (FFFS 2023:12 app. 1a)

Ägaranmälan för registrerade utgivare av elektroniska pengar - juridisk person (FFFS 2023:12 bil 1b)

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

Anmälan av ledningspersoner i ett ägarbolag till registrerad utgivare av elektroniska pengar (FFFS 2023:12 bil 1c)

Notification of Senior Executives in an Owner Company of a Registered Issuer of Electronic Money (FFFS 2023:12 app. 1c)

 Upp till menyn

Flaggning/Major shareholding notifications

Flaggning/Major shareholding notifications
Notification of Changes in Major Shareholdings
Step-by-step guide to filling in the form 'Notification of Changes in Major Shareholdings'

 Upp till menyn

Fond/AIFM

Notifications
Notification of the intention to market units or shares of an AIF or aifs managed by the same AIFM in a member state other than the home member state of the aifm in accordance with article 32(2) of directive 2011/61/eu (aifmd)
Intention to market: Notification of intention to market units or shares of EEA AIFs in Member States other than in the home Member State of the AIFM
Mall för anmälan av marknadsföring av EU-baserade AIF-fonder enligt artikel 31.2 i direktiv 2011/61/EU
Notification of the intention of an AIFM to manage aifs established in a member state other than its home member state in accordance with article 33(2) of directive 2011/61/eu or to establish a branch in accordance with article 33(3) of directive 2011/61/eu.
Notification of persons responsible for a branch related to the intention of an AIFM to establish a branch in a member state other than its home member state in accordance with article 33, paragraph (3), letter (c), of directive 2011/61/eu.
Ägar-/ledningsprövning – alternativa investeringsfonder/
Ownership and management suitability assessment – alternative investment funds

Ägarprövning – fysisk person (FFFS 2013:10, bil. 1)

Ownership Suitability Assessment – Natural Person (FFFS 2013:10, app 1)

Ägarprövning – juridisk person (FFFS 2013:10, bil. 2)

Ownership Suitability Assessment – Legal Person (FFFS 2013:10, app 2)

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarföretag till en AIF-förvaltare (FFFS 2013:10, bil. 3)

Application/Notification for Senior Executives in Owner Undertaking of AIF Manager  (FFFS 2013:10, app 3)

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

Ansökan/anmälan ledningsprövning (FFFS 2013:10, bil. 4)

Application/Notification - Management Suitability Assessment (FFFS 2013:10, app 4)

Upp till menyn 

Fond/UCITS

Anmälningar/Notifications

Model notification letter to be submitted by a UCITS for the cross-border marketing of UCITS under Article 93(1) of Directive 2009/65/EC

Etablering av filial eller erbjudande av tjänster genom gränsöverskridande verksamhet i annat land – fondverksamhet (FFFS 2013:9, bil. 5)

Etablering av filial eller erbjudande av tjänster genom gränsöverskridande verksamhet i annat land – diskretionär portföljförvaltning (FFFS 2013:9, bil. 6)

Notification of the intention of a management company to manage a ucits Established in another member state in accordance with article 20(1) of directive 2009/65/EC

Ägar-/ledningsprövning – värdepappersfonder
Ownership and management suitability assessment – UCITS

Ansökan ägarprövning – fysisk person (FFFS 2013:9, bil 1)

Ownership Suitability Assessment – Natural Person (FFFS 2013:9, app 1)

Ansökan ägarprövning – juridisk person (FFFS 2013:9, bil 2)

Application for Ownership Suitability Assessment – Legal Person (FFFS 2013:9, app 2)

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarföretag till ett fondbolag (FFFS 2013:9, bil 3)

Application/Notification for Senior Executives in Owner Undertaking of Swedish Fund Management Company (FFS 2013:9, app 3)

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

Ansökan/anmälan ledningsprövning (FFFS 2013:9, bil 4)

Application/Notification - Management Suitability Assessment (FFFS 2013:9, app 4)

Upp till menyn

Försäkring/Insurance

Ägar-/ledningsprövning – Ownership Suitability Assessment

Ansökan ägarprövning – fysisk person, FFFS 2018:15 bilaga 1 a

Application for Ownership Suitability Assessment – Natural Person (FFFS 2018:15 appendix 1a)

Ansökan ägarprövning – juridisk person, bilaga 1 b

Application for Ownership Suitability Assessment – Legal Person (FFFS 2018:15, appendix 1b)

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ägarbolag till ett försäkringsföretag, bilaga 1 c

Application/Notification for Senior Executives in Owner Company of an Insurance Company (FFFS 2018:15 appendix 1c)

Anmälan lämplighetsprövning av ledningspersoner och ansvariga för centrala funktioner, bilaga 2 a

Application/Notification – Suitability Assessment
of Senior Executives and Heads of Central Functions (FFFS 2018:15 appendix 2a)

Ansökan/anmälan styrelsens samlade kompetens, bilaga 2 b

Application/Notification – Combined Competence of the Board of Directors (FFFS 2018:15 appendix 2b)

Undantag/Exemption
Ansökan om undantag
Certifikat, bevis/Certificate, Proof
Bevis om trafikförsäkring
Bevis om motortävlingsförsäkring

 

Trafikljuset/Traffic-light test
Beräkningsblankett Trafikljuset

Upp till menyn

Försäkringsdistribution/Insurance Distribution 

Försäkringsdistribution/Insurance Distribution

Anmälan om ansvarsförsäkring

Notification of liability insurance

Ändring/upphörande av ansvarsförsäkring
Ansökan om tillstånd som försäkringsförmedlare – fysisk person
Ansökan om tillstånd som försäkringsförmedlare – juridisk person
Ansökan om utvidgat tillstånd som försäkringsförmedlare – fysisk person
Ansökan om utvidgat tillstånd som försäkringsförmedlare – juridisk person
Ansökan om tillstånd som anknuten försäkringsförmedlare – fysisk person
Ansökan om tillstånd som anknuten försäkringsförmedlare – juridisk person
Ansökan om tillstånd som sidoverksam försäkringsförmedlare – fysisk person
Ansökan om tillstånd som sidoverksam försäkringsförmedlare – juridisk person
Förändrad verksamhet

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

Bilaga 1 - Ledningsprövning, fysisk person

Management Suitability Assessment – Natural Person Insurance Distribution

Bilaga 2 - Ledningsprövning, juridisk person

Management Suitability Assessment – Legal Person Insurance Distribution

Ägaranmälan och nära förbindelser
Ändring av anställda, försäkringsförmedlare
Ändring av klagomålsansvarig

Upp till menyn

Inkasso

Ansökan om tillstånd
Ansökan om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet

Konsumentkredititinstitut/Consumer Credit Institutions

Konsumentkreditinstitut/Consumer Credit Institutions
Ansökan om tillstånd
Ledningsprövning/Management assessment

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

Ansökan/anmälan ledningsprövning, (FFFS2023:12 bilaga 2)

Application/Notification for Management Suitability Assessment (FFFS2023:12 app. 2)

Ägarprövning/Owner assessment

Ansökan ägarprövning, fysisk person, (FFFS2023:12 bilaga 1 a)

Application for Ownership Suitability Assessment (FFFS2023:12 app. 1a)

Ansökan ägarprövning, juridisk person, (FFFS2023:12 bilaga 1 b)

Application for Ownership Suitability Assessment – Legal Person (FFFS2023:12 app. 1 b)

Ägarledningsprövning/Owner management assessment

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

Ansökan/anmälan ledningspersoner i ägarbolag, (FFFS2023:12 bilaga 1 c)

Application/Notification for Senior Executives in Owner Company of a Financial Institution (FFFS2023:12 app. 1 c)

Upp till menyn

Kreditförvaltare

Ansökan om tillstånd att vara kreditförvaltare
Ledningsprövning – Kreditförvaltare
Ägarprövning fysisk person – kreditförvaltare
Ägarprövning juridisk person – kreditförvaltare
Ägarledningsprövning – kreditförvaltare

Marknadsmissbruk/Market abuse

Svenska blanketter
Rapport enligt 10 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
Anmälan om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation enligt Mar artikel 17.4
In English
Template for Suspicious Transactions and Other Report

Upp till menyn

Pensionsstiftelser/Pension Foundations

Lämplighetsprövning/Management suitability assessment
Anmälan lämplighetsprövning

 

Positionsrapportering av råvaruderivat/Position reporting of commodity derivatives

Behörighetsanmälan/Authorisation application

Behörighetsanmälan för åtkomst till produktionsmiljö

Authorisation application for access to the production environment

Delegerad rapportering av EEOTC-positioner

Delegated reporting of EEOTC positions

 

Prospekt/Prospectuses

Erbjudandehandlingar och undantagsdokument/Offer documents and exemptions documents
Bilaga I – Avprickningslista för undantagsdokument
Bilaga II – Avprickningslista för undantagsdokument vid uppköpserbjudanden i vissa fall
Avprickningslista för informationskrav enligt 2 a kap. 2 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Bilagor till prospekt (avprickningslistor)/Appendices to prospectuses (checklists)
1. Registreringsdokument för aktierelaterade värdepapper
2. Universella registreringsdokument
3. Registreringsdokument för sekundäremissioner av aktierelaterade värdepapper
4. Registreringsdokument för andelar i företag för kollektiva investeringar av sluten typ
5. Registreringsdokument för depåbevis som emitteras för aktier
6. Registreringsdokument för icke-aktierelaterade värdepapper som erbjuds till icke-professionella investerare
7. Registreringsdokument för icke-aktierelaterade värdepapper som erbjuds till investerare i grossistledet
8. Registreringsdokument för sekundäremissioner av icke-aktierelaterade värdepapper
9. Registreringsdokument för värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet
10. Registreringsdokument för icke-aktierelaterade värdepapper som emitteras av tredjeländer och deras regionala och lokala myndigheter
11. Värdepappersnoter för aktierelaterade värdepapper eller andelar emitterade av företag för kollektiva investeringar av sluten typ
12. Värdepappersnoter för sekundäremissioner av aktierelaterade värdepapper eller andelar emitterade av företag för kollektiva investeringar av sluten typ
13. Värdepappersnoter för depåbevis som emitteras för aktier
14. Värdepappersnoter för icke-aktierelaterade värdepapper som erbjuds till icke-professionella investerare
15. Värdepappersnoter för icke-aktierelaterade värdepapper som erbjuds till investerare i grossistledet
16. Värdepappersnoter för sekundäremissioner av icke-aktierelaterade värdepapper
17. Värdepapper som skapar betalnings- eller leveransskyldigheter kopplade till en underliggande tillgång
18. Underliggande aktier
19. Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet
20. Proformaredovisning
21. Garantier
22. Godkännande
23. Särskild sammanfattning i EU-tillväxtprospekt
24. Registreringsdokument för EU-tillväxtprospekt avseende aktierelaterade värdepapper
25. Registreringsdokument för EU-tillväxtprospekt avseende icke-aktierelaterade värdepapper
26. Värdepappersnoter för EU-tillväxtprospekt avseende aktierelaterade värdepapper
27. Värdepappersnoter för EU-tillväxtprospekt avseende icke-aktierelaterade värdepapper
28. Förteckning över ytterligare information i de slutgiltiga villkoren
29.Förteckning över specialiserade emittenter
30. Bilaga Va. EU-återhämtningsprospekt

 Upp till menyn

Rapportering/Reporting

Transaktioner Mifid 2/Mifir (TRS 2)/Transactions MiFID II/MiFIR (TRS 2)

Behörighetsanmälan TRS 2-rapportering

Application for authorisation for TRS 2 reporting

Behörighetsanmälan TRS 2-rapportering, godkänd rapporteringsmekanism, ARM

Application for authorisation for TRS 2 reporting, Approved Reporting Mechanism, ARM

Behörighetsanmälan TRS2-rapportering, marknadsoperatör rapporteringsskyldig enligt art.26.5 i Mifir

Upp till menyn

Referensvärden (BMR)/Benchmarks (BMR)

Ansökan/Application
Administratör av referensvärden – Ansökan om auktorisation
Administratör av referensvärden – Ansökan om registrering

 

Samhällsviktiga tjänster/Critical Services

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster/Suppliers of critical services
Anmälan för leverantörer som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster
Anmälan/ändring av incidentrapportörer för leverantörer av samhällsviktiga tjänster

 

Säkerhetsskydd

Blanketter för verksamhetsutövare inom finansiell sektor
Anmälan säkerhetskänslig verksamhet
Anmälan om att den säkerhetskänsliga verksamheten upphört
Begäran om beslut om placering i säkerhetsklass
Bekräftelse på genomförd lämplighetsprövning samt inhämtat samtycke till registerkontroll
Försättsblad till avanmälan registerkontroll
Anmälan om avsikt att ingå säkerhetsskyddsavtal
Anmälan om samråd vid säkerhetsskyddsavtal
Anmälan om samråd inför överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom
Anmälan om samråd inför överlåtelse av aktier och andelar av säkerhetskänslig verksamhet
Underrättelse om signalskyddschef eller biträdande signalskyddschef
Underrättelse om säkerhetsskyddschef/säkerhetskyddschefens ersättare

 Upp till menyn

Tjänstepensionsföretag/Occupational pensions companies

Ansökan/Application
Ansökan ägarprövning – fysisk person, FFFS 2019:21 bilaga 1 a
Ansökan ägarprövning – juridisk person, bilaga 1 b

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett tjänstepensionsföretag, bilaga 1 c

Ansökan/anmälan - lämplighetsprövning av ledningspersoner och ansvariga för centrala funktioner, bilaga 2 a
Ansökan/anmälan styrelsens samlade kompetens, bilaga 2 b

Upp till menyn

Understödsföreningar/Mutual Benefit Societies

Ansökan/Application
Ansökningsformulär - dispens från lagen om årsredovisning i försäkringsföretag
Ändringsanmälan för understödsföreningar

Upp till menyn

Valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet/
Currency Traders or Other Financial Operations

Ansökan/Application
Ansökan om registrering
Bilaga 1 a: Ägarprövning – fysisk person
Bilaga 1 b: Ägarprövning – juridisk person
Bilaga 1 c: Lämplighetsprövning av ledningspersoner i ett ägarföretag
Bilaga 2: Lämplighetsprövning av fysiska personer och av ledningspersoner hos juridiska personer

Upp till menyn

Värdepapper/Securities

Tillstånd/Authorisation
Ansökan om auktorisation som värdepappersföretag
Filialverksamhet inom EES/Branch operations within the EEA

Bilaga 6: Passanmälan för filialer och för anmälan om ändring av uppgifterna om filialen

Annex 6: Branch passport notification and change of branch particulars notification

Bilaga 7: Passanmälan av anknutet ombud och anmälan av ändring av uppgifterna om det anknutna ombudet

Annex 7: Tied agent passport notification and change of tied agent particulars notification

Bilaga 10: Anmälan att en filials verksamhet har upphört eller att ett anknutet ombud etablerat i en annan medlemsstat inte längre används

Annex 10: Change in the tied agent particulars notification concerning the termination of the operation of a branch or the cessation of the use of a tied agent established in another Member State

Gränsöverskridande verksamhet inom EES/Cross-border operations within the EEA

Bilaga 1: Passanmälan för investeringstjänster och investeringsverksamhet och för anmälan av ändring av uppgifter om investeringstjänster och investeringsverksamhet

Annex 1: Investment services and activities passport notification and the change of investment services and activities particulars notification

Ledningsprövning/Management suitability assessment

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

Blankett 3: Ansökan/anmälan ledningsprövning

Form 3: Application for Management Suitability Assessment

Ägarprövning/Ownership Sutability Assessment

Blankett 1: Ansökan ägarprövning – fysisk person

Form 1: Application for Ownership Sutability Assessment – Natural Person

Blankett 2: Ansökan/anmälan ägarprövning – juridisk person 

Form 2: Application for Ownership Sutability Assessment – Legal Person

Blankett 2b: Ansökan ägarprövning – trust

Form 2b: Application for Ownership Suitability Assessment –Trust

Ägarledningsprövning/Owner management assessment

Tips: Ansök snabbare och säkrare digitalt

Blankett 2a: Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett värdepappersbolag

Form 2a: Application/Notification for Senior Executives in Owner Company of a Securities Company

Internaliserad avveckling
Anmälan för rapportörer av internaliserad avveckling enligt Artikel 9 CSDR
Systematisk internhandlare/Systematic internalisers
Anmälan systematisk internhandlare
Undantag från tillämpningen av positionslimiter/
Exemptions from the application of position limits
Ansökan om undantag enligt 15 a kap. 6 § LV


Upp till menyn


Senast granskad: 2024-07-03