Börs, clearing, värdepapperscentraler och leverantörer av datarapporteringstjänster (ARM, APA och CTP)

För att som börs få driva en reglerad marknad eller för att få tillstånd att bedriva clearingverksamhet krävs tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Av lagen framgår vilka regler som gäller för respektive verksamhet.

I FI:s föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser finns krav på vad ett företag ska redogöra för när det söker tillstånd att bedriva clearingverksamhet eller att som börs driva en reglerad marknad.

För att som central motpart få tillstånd att tillhandahålla clearing av finansiella instrument krävs särskilt tillstånd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir).

Ett företag som avser att bedriva verksamhet som värdepapperscentral behöver tillstånd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (CSDR). 


Senast granskad: 2023-10-16