BFN har svarat FI om uppskrivningsreglerna i årsredovisningslagen

Bokföringsnämnden (BFN) har svarat på FI:s begäran om att yttra sig över hur uppskrivningsreglerna i årsredovisningslagen ska tillämpas när köpta eller utgivna kreditförsämrade finansiella anläggningstillgångar redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Frågan var aktuell när FI lämnade ett förslag till ändrade redovisningsföreskrifter för kreditinstitut och värdepappersbolag i juni 2017, till följd av nya redovisningsregler för nedskrivning, klassificering och värdering av finansiella instrument (IFRS 9).

I förslaget fanns ett förtydligande om vad som ska gälla för köpta eller utgivna kreditförsämrade finansiella tillgångar, om instituten tillämpar IFRS 9 punkt 5.5.14. FI valde att lyfta bort denna punkt när ändringarna i redovisningsföreskrifterna beslutades och bad Bokföringsnämnden att uttala sig i frågan. BFN sammanfattar sitt svar på detta sätt:

"Uppskrivningsreglerna i ÅRL är tillämpliga för finansiella anläggningstillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde i de fall det redovisande företaget gör en ny bedömning som leder till en uppjustering av framtida kassaflöden jämfört med de kassaflöden som låg till grund för beräkningen av effektivräntan vid anskaffningstidpunkten."

Det senaste förslaget till ändringar i FI:s föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag som gick ut på remiss i juni i år tar inte upp denna frågeställning. FI kan dock komma att återkomma till frågan vid ett senare tillfälle.

Laddar sidan