Förslag till förändrad metod för tillämpning av riskviktsgolvet för svenska bolån

FI föreslår att ändra metoden för tillämpningen av det nuvarande riskviktsgolvet för svenska bolån som i dag tillämpas i pelare 2 genom att ersätta det med ett krav inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen. Ändringen föreslås träda i kraft från och med den 31 december 2018.

Det huvudsakliga skälet till den föreslagna ändringen är strukturförändringar på den svenska bankmarknaden. Den 15 mars 2018 beslutade Nordea Bank AB att flytta sitt huvudkontor från Sverige till Finland. FI bedömer att denna förändring i marknadsstrukturen kan leda till att de aktörer som verkar på den svenska bolånemarknaden kan komma att möta olika kapitalkrav för sina svenska bolåneexponeringar. FI har därför utvärderat hur en snedvridning av konkurrensen på marknaden kan motverkas och bedömer att dagens utformning av riskviktsgolvet behöver ändras. Detta är också nödvändigt för att säkerställa dagens nivå av kapitalkrav för bolåneexponeringar i Sverige. Båda dessa mål kan uppnås genom att ersätta dagens riskviktsgolv med ett krav inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen.

Ändringen innebär att kapitalkravet ställs som ett krav i pelare 1. De kreditinstitut som föreslås omfattas av åtgärden är de som har tillstånd att använda IRK metoden och har en exponering mot svenska bolån. Utländska kreditinstituts filialer i Sverige som är exponerade mot svenska bolån och som använder IRK-metoden för dessa kan också beröras.

Förslaget föreslås träda i kraft från och med den 31 december 2018.

Frågor om remissen besvaras av Matilda Gjirja på tfn 08-408 983 95 eller e-post matilda.gjirja@fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via e-post till finansinspektionen@fi.se, senast den 30 april 2018. Ange diarienummer FI Dnr 18-6251.

Läs mer