Svenska storbanker visar motståndskraft i EU-stresstest

De svenska storbankerna visar motståndskraft och har förmåga att klara av ett kraftigt försämrat marknadsläge. Det visar det stresstest som Europeiska bankmyndigheten (EBA) gjort, där de svenska storbankerna ingår.

EBA:s stresstest prövar 48 av de största europeiska bankernas motståndskraft i ett scenario med en kraftig konjunkturnedgång i kombination med stort prisfall på fastigheter. Det stressade scenariot sträcker sig över en treårsperiod, med utgångspunkt från december 2017.

EBA:s stresstest visar att de svenska storbankerna har motståndskraft i ett scenario med kraftigt försämrat marknadsläge. Resultatet inkluderar Nordea eftersom banken fortfarande hade svenskt moderbolag när stresstestet påbörjades. Scenariot för Sverige i EBA:s stresstest utgår från en större konjunkturnedgång än det stresstest som används i FI:s tillsynsbedömning av storleken på bankernas kapitalplaneringsbuffert. I termer av kärnprimärkapitalrelation (CET1-kvot) ger EU-testet minskningar på som mest mellan 2,7 och 3,3 procentenheter i det stressade scenariot.

EBA:s stresstest har ingen automatiskt koppling till de kapitalkrav som FI ställer på de svenska bankerna. För att bestämma storleken på kapitalplaneringsbufferten i den årliga utvärderingen av bankernas kapitalbehov, SREP, använder FI en stresstestmetod som beskrivs i Finansinspektionens promemoria Stresstestmetod för bedömning av kapitalplaneringsbuffert (2016).

Läs mer

Laddar sidan