Esma-yttrande om frågor kring kommande regellättnader i Emir

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett yttrande om kommande regellättnader för mindre finansiella företag och viss rapportering av derivattransaktioner (så kallad backloading) men som troligen inte hinner införas innan skarpare krav i Emir är tänkta att träda i kraft.

I sitt yttrande skriver Esma att de förväntar sig att nationella tillsynsmyndigheter inte prioriterar tillsyn enligt de krav som senare kommer att tas bort i förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir) utan håller sig till en riskbaserad tillsyn tills regellättnaderna införts.

Det ena fallet handlar om mindre finansiella företag vars derivatpositioner ligger under de clearingtrösklar som finns och som senare kommer att undantas från kraven på clearing i Emir-förordningen. De skulle behöva uppfylla krav på clearing och handel i Emir den 21 juni i år.

Det andra fallet gäller rapporteringskrav för derivattransaktioner som var utestående på eller efter den 16 augusti 2012 och avslutats före det datum rapporteringskravet för Emir startade, 12 februari 2014 (så kallad backloading). Här skulle krav i Emir träda i kraft den 12 februari.

De kommande ändringarna i Emir är en följd av en översyn av förordningen som gjorts för att få bort oproportionerliga kostnader och bördor för små företag och förenkla reglerna utan att äventyra den finansiella stabiliteten. Denna översyn har varit en del av EU-kommissionens så kallade Refit-program, programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat.

Laddar sidan