FI sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn finansiella tjänster

Sedan i lördags, den 1 oktober, gäller en ny ordning för det civila försvaret i Sverige som innebär att tio olika beredskapssektorer skapats. För FI:s del innebär det att vi numera är beredskapsmyndighet och sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn finansiella tjänster. Den nya strukturen för det civila försvaret innebär ett tydligare ansvar för FI att leda arbetet inom beredskapssektorn.

Tidigare i år fattade regeringen beslut om att införa en ny struktur för det civila försvaret i Sverige som innebär att 60 myndigheter under regeringen, bland dem samtliga 21 länsstyrelser, utses till beredskapsmyndigheter.

De centrala beredskapsmyndigheterna är organiserade utifrån funktion i beredskapssektorer, vars arbete leds av en sektorsansvarig myndighet. Länen är indelade i större geografiska civilområden med en civilområdesansvarig länsstyrelse som leds av en civilområdeschef. FI har utsetts till beredskapsansvarig sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn finansiella tjänster.

Viktiga samhällsfunktioner

Beredskapssektorn finansiella tjänster omfattar de viktiga samhällsfunktionerna att förmedla betalningar, finansiell stabilitet, finansiering och sparande samt försäkring. En central uppgift för beredskapssektorn är att se till att dessa samhällsfunktioner kan upprätthållas så långt det är möjligt även vid en fredstida kris eller höjd beredskap.

– Ett starkt och välfungerande civilt försvar är en förutsättning för att ett samhälle ska kunna stå emot såväl väpnade angrepp som fredstida kriser. FI har nu fått ett tydligt ansvar att tillsammans med andra myndigheter och företag se till så att den finansiella sektorn kan fungera även om vårt samhälle drabbas av en allvarlig kris eller ett väpnat angrepp, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Sektorsansvarig myndighet

Som sektorsansvarig myndighet ansvarar FI för att leda arbetet med att samordna åtgärder inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. FI ska också driva på arbetet inom beredskapssektorn, stödja beredskapsmyndigheterna samt verka för att uppgifter och roller inom beredskapssektorn tydliggörs. Utöver FI ingår Riksgälden i beredskapssektorn.

Eftersom Riksbanken är en myndighet under riksdagen ingår den inte i någon beredskapssektor. Givet dess ansvar och centrala roll på detta område kommer FI ha ett fortsatt nära samarbete med Riksbanken. En stor del av den samhällsviktiga verksamheten inom sektorn drivs av privata företag vilket innebär att FI även behöver ha ett nära samarbete med dessa företag.

Laddar sidan