Identifiering av kapitalbuffertpåslag för systemviktiga företag

De tre företagsgrupperna Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken och Swedbank AB samt Nordea Hypotek AB kvarstår som övriga systemviktiga företag (O-SII) när FI publicerar 2022 års lista med beräkningar av företags systemvikt i enlighet med Europeiska bankmyndighetens riktlinjer.

Till skillnad mot föregående år får Nordea Hypotek AB (som är ett svenskt dotterbolag till Nordea Bank Abp) en O-SII-poäng som överstiger det tröskelvärde som FI använder som gräns för direkt identifiering av övrigt systemviktiga företag.

För Skandinaviska Enskilda Banken AB, Svenska Handelsbanken AB och Swedbank AB ska det kapitalbuffertkrav som består av kärnprimärkapital vara 1 procent på gruppnivå, enligt tidigare beslut som FI meddelat dessa företag. FI överväger också att besluta att Nordea Hypotek ska påföras ett kapitalbuffertkrav på 1 procent.