FI följer riktlinjer för krav på lämplighetsbedömningen i Mifid 2

FI har meddelat Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma) att FI kommer att följa Esma:s reviderade riktlinjer för lämplighetsbedömningen i Mifid 2.

Esma publicerade den 3 april 2023 reviderade riktlinjer för lämplighetsbedömning. De uppdaterade riktlinjerna förtydligar kraven som framgår av Mifid 2 och den delegerade förordningen till Mifid 2 om hur kundens hållbarhetspreferenser ska omhändertas vid rådgivningstillfället. Mifid 2 har genomförts i Sverige genom ändringar i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Riktlinjerna gäller från och med den 3 oktober 2023. Esma:s riktlinjer för lämplighetsbedömningen i Mifid 2 (ESMA35-43-1163) upphävs samma datum.

FI:s tillämpning av riktlinjerna

FI har meddelat Esma att FI kommer att följa riktlinjerna.

De uppdaterade riktlinjerna förtydligar kraven i regelverket genom att detaljera hur kundens hållbarhetspreferenser ska omhändertas vid rådgivningstillfället. De detaljerar även hur företaget ska agera om kundens preferenser inte kan mötas, exempelvis om utbudet av hållbara produkter är begränsat. En annan viktig aspekt är hur hållbarhetspreferenser omhändertas i en produktportfölj. Vidare förtydligas kraven på personalens kunskap och kompetens.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.