FI lämnar det kontracykliska buffertvärdet oförändrat

I enlighet med bedömningen i den senaste stabilitetsrapporten, lämnar FI det kontracykliska buffertvärdet oförändrat i fjärde kvartalet. Det buffertvärde på 2 procent som började tillämpas den 22 juni 2023 ska därmed fortsätta att gälla. Det kontracykliska buffertriktvärdet beräknas till 0 procent.

Tabellen visar det nuvarande buffertvärdet samt kommande beslutade buffertvärden.

Nuvarande buffertvärde Nytt beslutat buffertvärde Kreditgap Buffertriktvärde
2 procent - -13 procentenheter 0 procent

FI ska enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar vid behov ändra eller fastställa det kontracykliska buffertvärdet. Enligt samma lag ska FI beräkna ett kontracykliskt buffertriktvärde för varje kvartal.