Förslag till ändrade föreskrifter om försäkringsdistribution

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution.

Ändringarna innebär att de belopp som en försäkringsförmedlares ansvarsförsäkring ska täcka höjs. Genom de föreslagna ändringarna bidrar FI till att genomföra ändringar i försäkringsdistributionsdirektivet. Dessutom föreslås vissa språkliga ändringar.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 9 oktober 2024.

Synpunkter på förslagen

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se senast den 7 augusti 2024. Ange diarienummer FI dnr 24-1281.

Frågor om remissen besvaras av Kamilla Atmarsson på telefon 08-408 987 53 eller via mejl kamilla.atmarsson@fi.se.