FI-analys 6: Sårbarhetsindikatorer inom försäkringssektorn

FI har identifierat ett antal kvantitativa indikatorer för att peka ut faktorer inom försäkringssektorn som skulle kunna påverka den finansiella stabiliteten. Indikatorerna visar att motståndskraften var god hos försäkringssektorn vid årsskiftet.

Försäkringsföretag är viktiga aktörer i det finansiella systemet. Framför allt är livförsäkringsföretagen stora placerare på de finansiella marknaderna och en viktig källa till finansiering för många aktörer.

Till skillnad från banker behöver problem hos försäkringsföretag inte nödvändigtvis få några större konsekvenser för den finansiella stabiliteten eller för realekonomin. Det beror delvis på att deras likviditetsrisker är mindre och delvis på att de inte är lika sammanlänkade med resten av det finansiella systemet som bankerna.

Den största sårbarheten inom försäkringssektorn hör samman med att försäkringsföretag är mycket stora aktörer på de finansiella marknaderna. Deras köp och försäljningar av tillgångar kan därmed förstärka prisrörelser och påverka balansräkningen hos andra företag som äger samma tillgång. Utöver detta analyseras sårbarheter som kan uppstå om samhällsviktiga försäkringar inte kan tecknas.