Samlad utvärdering av makrotillsynsåtgärder

Sedan 2010 har FI genomfört ett antal makrotillsynsåtgärder som syftat till att öka motståndskraften i det finansiella systemet och dämpa riskerna kopplade till hushållens höga och växande skulder. Bland annat har kapitalkraven på bankerna skärpts, och ett bolånetak och två amorteringskrav har införts. I den här rapporten redovisar vi en samlad utvärdering av dessa åtgärder, med fokus på de åtgärder som via långivare ställer krav på hushållen.

FI:s utvärderingar visar att bolånetaket och amorteringskraven överlag har haft avsedda effekter genom att dämpa riskerna kopplade till bolånetagares skulder.

Åtgärderna har bidragit till att bromsa och förebygga en utveckling där nya bolånetagare lånar allt mer och att andelen hushåll som är högt skuldsatta växer snabbt. Utan åtgärder skulle hushållens skulder – och bostadspriserna – vara på ännu högre nivåer än vad de är i dag. De kommer också att bromsa framtida skuldökningar och bostadsprisuppgångar. Åtgärderna motverkar också att långivare använder höga belåningsgrader eller låg amortering som konkurrensmedel.

Amorteringskraven har framför allt dämpat bolånetagares vilja att låna. Det finns gränser för hur stor del av inkomsten hushåll vill lägga på sitt boende. Men åtgärderna har även minskat en del hushålls möjligheter att låna genom att de slår i bolånetaket eller begränsas av de krav som långivarna ställer i sin kreditprövning.

Det krävs högre inkomster, mer eget kapital och större lånebetalningar för att köpa en bostad i dag än tidigare. Det beror primärt på högre bostadspriser, men FI:s åtgärder har också bidragit. Som helhet tycks åtgärdernas effekter på bostadsmarknadens funktionssätt ha varit begränsade. De har framför allt varit övergående. Omsättning har stigit innan åtgärder trätt i kraft och sjunkit något därefter, men sedan återgått till tidigare eller till och med högre nivåer.

Under inledningen av coronapandemin utvidgade FI möjligheten för långivare att medge undantag från amorteringskraven. Undantagsmöjligheterna har gett hushåll med stora bolån ökad handlingsfrihet under en tid när det rådde exceptionellt hög osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen. Omkring var tionde låntagare har använt undantaget. För nyutlåning tyder FI:s utvärdering på att det tillfälliga undantaget fick nya bolånetagare att ta lite större bolån och köpa lite dyrare bostäder. Det utvidgade undantaget avslutas enligt plan i augusti 2021.

Det är också möjligt för banker att medge undantag från amorteringskrav vid köp av nyproducerade bostäder. Bankerna har låtit kunder nyttja det undantaget till viss del. Överlag är de avtalade amorteringarna för köpare av nyproducerat relativt lika de som observerades bland bostadsköpare åren innan kraven infördes. För köpare av nyproducerade bostäder har därmed inte amorteringarna stramats upp på samma sätt som för dem som köper befintliga bostäder.