FI-tillsyn 15: minskad transparens i handel med obligationer

2019-10-17 | Rapporter Mifid Marknad

Transparensen på de svenska obligationsmarknaderna har minskat. Det visar Finansinspektionens (FI) analys av effekterna av de transparensregler som infördes när direktivet och förordningen om värdepappersmarknaden började tillämpas 2018.

I Sverige har det länge funnits krav på transparens i handeln med finansiella instrument. Transparens bidrar till väl fungerande marknader bland annat genom att investerare och emittenter kan fatta välgrundade beslut.

När direktivet respektive förordningen om marknader för finansiella instrument – Mifid 2 och Mifir – började tillämpas, infördes nya krav. Avsikten var att skapa enhetliga bestämmelser för ökad transparens inom hela EU. Men enligt FI:s analys har transparensen på de svenska obligationsmarknaderna tvärtom minskat sedan de nya reglerna började tillämpas. FI anser därmed att utvecklingen har gått i fel riktning och att det är viktigt att öka transparensen igen för att öka förutsättningarna för väl fungerande marknader.

FI kommer att arbeta för att öka transparensen på obligationsmarknaderna. Det kan ske på flera sätt. Till exempel skulle FI gärna delta i diskussioner med branschen om förslag till självreglering. FI skulle även kunna ompröva de tillstånd som beviljats marknadsaktörerna att skjuta upp publicering av information efter handel.