EU-riktlinjer jämställs med allmänna råd i Sverige

Riktlinjer från de europeiska tillsynsmyndigheterna för bank-, försäkring- och värdepappersmarknaderna är att jämställa med svenska allmänna råd. Det slår Finansinspektionen fast i en promemoria.

De EU-förordningar som styr Europeiska bankmyndigheten (Eba), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetern (Eiopa) och Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma) har direkt verkan och innebär att berörda nationella tillsynsmyndigheter och aktörer på finansmarknaderna ”med alla tillgängliga medel ska söka följa” de riktlinjer som de europeiska myndigheterna utfärdar.

FI kommer därför inte att omvandla riktlinjerna till egna allmänna råd. Men vissa riktlinjer kan komma att omarbetas till bindande regler, i form av föreskrifter, när FI bedömer att det behövs.

När nya riktlinjer föreslås kommer FI att undersöka om de ligger inom tillsynsmyndigheternas mandat och hur de förhåller sig till svensk rätt. FI kommer också att verka för att processen för att ta fram nya riktlinjer blir mer öppen och förutsebar.