EU-kommissionens beslut om riskviktsgolvet för svenska bolån

EU-kommissionen har beslutat om att inte föreslå EU-rådet att avvisa FI:s förslag att ändra metoden för tillämpningen av det nuvarande riskviktsgolvet för svenska bolån. Det  innebär att åtgärden får införas i Sverige.

FI publicerade den 28 mars 2018 remisspromemorian Förändrad metod för tillämpning av riskviktsgolvet för svenska bolån (FI dnr 18-6251). I promemorian lämnas förslag om ett genomsnittligt riskviktsgolv på 25 procent för svenska bolån inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen för de kreditinstitut som har tillstånd att tillämpa IRK-metoden och har exponering mot svenska bolån.

FI underrättade den 24 maj 2018 Europaparlamentet, EU-rådet, EU-kommissionen, Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och Europeiska bankmyndigheten (EBA) om den föreslagna åtgärden (EU-underrättelsen). ESRB och EBA har därefter i juni överlämnat sina yttranden till EU-rådet, EU-kommissionen och FI. Båda myndigheterna uttryckte stöd för FI:s bedömning av risker kopplade till svenska bolån och motsatte sig inte FI:s förslag till åtgärd.

EU-kommissionen har nu beslutat om att inte föreslå EU-rådet att avvisa FI:s förslag att ändra metoden för tillämpningen av det nuvarande riskviktsgolvet för svenska bolån. Detta innebär att åtgärden får införas i Sverige. FI kommer att fatta slutgiltigt beslut i ärendet i tredje kvartalet.

Läs mer