EU-underrättelse om förändrad metod för tillämpning av riskviktsgolvet för svenska bolån

FI har inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen underrättat Europaparlamentet, EU-rådet, EU-kommissionen, ESRB och EBA om FI:s avsikt att ändra metoden för tillämpningen av det nuvarande riskviktsgolvet för svenska bolån.

FI publicerade den 28 mars 2018 remisspromemorian Förändrad metod för tillämpning av riskviktsgolvet för svenska bolån (FI dnr 18-6251). I promemorian lämnas förslag om ett genomsnittligt riskviktsgolv om 25 procent för svenska bolån inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen för de kreditinstitut som har tillstånd att tillämpa IRK-metoden och har exponering mot svenska bolån.

Förslaget har remitterats till bl.a. Sveriges riksbank, Riksgäldskontoret, Sparbankernas Riksförbund och Svenska Bankföreningen. Remisstiden gick ut den 30 april 2018. FI har även under förslagets utarbetande genom en extern referensgrupp och bilaterala möten fört en dialog med Svenska Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund samt ett flertal av de berörda kreditinstituten.

FI har nu inom ramen för artikel 458 tillsynsförordningen underrättat Europaparlamentet, EU-rådet, EU-kommissionen, ESRB och EBA om den föreslagna åtgärden (EU underrättelsen). Dessutom har berörda kreditinstitut getts tillfälle att yttra sig över EU underrättelsen. FI inväntar besked från nämnda EU-instanser.