Nyheter

2024

EBA publicerar regulatoriska standarder enligt Mica-förordningen

Europeiska bankmyndigheten, EBA, publicerade den 13 juni ett paket beståendes fem regulatoriska tekniska standarder och en riktlinje enligt Mica-förordningen.

Mer behöver göras för att skydda konsumenter från bedrägerier

Bedrägerier är ett stort och växande samhällsproblem som göder den organiserade brottsligheten. Det är samtidigt konsumenter som står för den övervägande delen av förlusterna och det drabbar främst de äldre. FI konstaterar i en ny rapport att mer behöver göras för att stoppa bedrägerierna och för att skydda konsumenterna på finansmarknaden. FI välkomnar också de viktiga åtgärder som Bankföreningen har aviserat liksom de förslag till nya regelverk som förhandlas inom EU.

En ny funktion för krishantering vid allvarliga driftstörningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur

Finansinspektionen tillstyrker i stora delar de förslag som lämnas i promemorian men har vissa synpunkter och efterfrågar några förtydliganden.

Stabiliteten i det finansiella systemet (2024:1): Något bättre utsikter men osäker omvärld

Utsikterna för den finansiella stabiliteten har förbättrats något och osäkerheten har minskat. Samtidigt befinner vi oss i en lågkonjunktur. Högre kostnader för både räntebetalningar och andra varor och tjänster sätter fortsatt press på hushåll och företag. Det försämrade säkerhetsläget ställer också ökade krav på den operationella motståndskraften i den finansiella sektorn. Det skriver vi i årets första stabilitetsrapport.

Tre nya interimistiskta beslut om frysning av tillgångar

FI har fattat tre interimistiska beslut om att frysa tillgångar baserat på beslut om ekonomiska sanktioner som fattats av en sanktionskommitté under FN:s säkerhetsråd.

Remissvar: Delbetänkande om nya regler om cybersäkerhet

2024-05-21 | Betalningar Remissvar

FI tillstyrker, utifrån de utgångspunkter som vi har att beakta, de förslag som utredningen lämnar i betänkandet. Vi lämnar ett antal mindre synpunkter på förslagen.

Ny rapport om FI:s penningtvättstillsyn

Penningtvättstillsynen är ett prioriterat verksamhetsområde på FI med gedigna handläggnings- och undersökningsprocesser. Men FI behöver se över möjligheten att genomföra fler undersökningar i fler branscher genom förenklade processer. FI kan också göra mer för att hitta företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet utan att vara godkända eller registrerade. Det skriver Riksrevisionen i en granskning av statens penningtvättstillsyn som publiceras i dag.

FI-analys nr 44: De flesta har förlorat pengar på att handla med kryptocertifikat

Mer än hälften av de svenskar som handlat med kryptocertifikat under de senaste sex åren har förlorat pengar på sin investering. Detta trots att den underliggande marknaden stigit med uppåt 500 procent under den studerade perioden. Det visar en ny analys från FI som undersöker svenskarnas handel i kryptocertifikat.

Promemorian En ny EU-reglering om marknader för kryptotillgångar

Finansinspektionen tillstyrker i allt väsentligt förslaget till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar (kompletteringslagen till Mica-förordningen).

FI följer uppdaterade riktlinjer om riskbaserad tillsyn

2024-05-14 | Betalningar Fintech EBA

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att följa EBA:s riktlinjer för riskbaserad tillsyn inom området för penningtvätt och finansiering av terrorism.