FI avslutar undersökning av Juni Technology

Finansinspektionen har undersökt hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.

Företaget som har undersökts

Juni Technology AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

I 2023 års riskidentifieringsprocess identifierade FI neobanker som ett område med högre risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. FI inledde därför en temaundersökning på tre företag, som bedöms falla in under kategorin neobanker, för att kontrollera hur dessa företag efterlever penningtvättsregelverket.

Vad har vi kommit fram till?

I undersökningen av Juni Technology AB:s efterlevnad av penningtvättsregelverket har det inte framkommit brister av sådant slag som föranleder ett ingripande från Finansinspektionen. Finansinspektionen finner därför att det saknas skäl för att vidta ytterligare åtgärder och skriver därmed av undersökningen.