Avgifter

Om avgifterna som anges här på webbplatsen avviker från de avgifter som anges i förordningen gäller avgifterna i förordningen.

Lagar och förordningar

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Ärende Avgift
Godkännande och registrering av tillägg till erbjudandehandling enligt artikel 23.1 och 23.2 i EU:s prospektförordning (2 a kap. 11 §) 7 000

 Upp till menyn

Lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

Ärende Avgift
Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (1 kap. 4 §) 161 000
Tillstånd till avveckling av pensionssparrörelse (6 kap. 2 §) 23 800
Godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal (6 kap. 4 §) 10 500

 Upp till menyn

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ärende Avgift
Medgivande till uppskrivning av anläggningstillgång (4 kap. 2 § 1) 4 200
Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag (5 kap. 2 § 3) 4 200
Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 2) 4 200

 Upp till menyn

Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Ärende Avgift
Medgivande att undanta förvaltare från uppgiftsskyldighet (3 kap. 12 § fjärde stycket) 16 800

 Upp till menyn

Bokföringslagen (1999:1078)

Ärende Avgift
Anmälan om plats för förvaring av maskinläsbara medier utomlands (7 kap. 3 a §) 2 450
Tillstånd att placera utrustning m.m. utomlands (7 kap. 4 §) 4 200
Tillstånd att förstöra räkenskapsmaterial (7 kap. 7 §) 4 200

 Upp till menyn

Lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Ärende Avgift
Tillstånd att beräkna premieindex och skadeindex enligt principerna för årsredovisningen med stöd av 8 § andra stycket 10 500

 Upp till menyn

Lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Ärende Avgift
Godkännande av avvecklingssystem 3 § 70 000

 Upp till menyn

Lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

Ärende Avgift
Tillstånd att ge ut säkerställda obligationer (2 kap. 1 §) 378 000
Medgivande att använda vissa tillgångar som fyllnadssäkerheter (3 kap.2 § första stycket) 16 800
Medgivande att andelen fyllnadssäkerheter i säkerhetsmassan under en begränsad tid får utgöra högst 30 procent (3 kap. 2 § tredje stycket) 16 800

 Upp till menyn

Lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Ärende Avgift
Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet, även i samband med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap. 4 §) och tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (gemensam ansökan) 490 000
Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet, även i samband med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap.4 §), för företag som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 161 000
Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap. 4 § första stycket 1) 161 000
Tillstånd för fondbolag att ta emot medel med redovisningsskyldighet (1 kap. 4 § första stycket 2) 16 800
Underrättelse från fondbolag om att inrätta filial inom EES (2 kap. 12 §) 16 800
Underrättelse från fondbolag om ändrade förhållanden vid filialetablering inom EES (2 kap. 14 §) 4 200
Underrättelse från fondbolag om gränsöverskridande verksamhet inom EES (2 kap. 15 §) 16 800
Underrättelse från fondbolag om ändrad gränsöverskridande verksamhet inom EES (2 kap. 15 b §) 4 200
Underrättelse från fondbolag om marknadsföring av andelar i en värdepappersfond inom EES (2 kap. 15 c §) 4 200
Anmälan från fondbolag om ändrad gränsöverskridande marknadsföring av andelar i en värdepappersfond inom EES (2 kap. 15 d §) 4 200
Anmälan från fondbolag om upphörande av gränsöver-skridande marknadsföring av andelar i en värdepappersfond inom EES (2 kap. 15 e §) 4 200
Tillstånd för fondbolag att inrätta filial utanför EES (2 kap. 16 § första stycket) 16 800
Anmälan av fondbolag om uppdrag åt någon annan att utföra visst arbete eller vissa funktioner (uppdragsavtal) (4 kap. 7 § första stycket) 23 800
Godkännande av fondbestämmelser, utom i samband med tillstånd att driva fondverksamhet (4 kap. 9 §) 49 000
Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap. 9 §) 23 800
Tillstånd att registreras som förvaltare (4 kap. 12 § andra stycket) 16 800
Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en matarfond (5 a kap. 34 och 42 §§) 4 200
Undantag från kravet på kungörande (5 a kap. 35 och 43 §§) 4 200
Tillstånd för fondbolag att ta emot fondandelar för förvaring (7 kap. 1 § första stycket 1) 16 800
Tillstånd för fondbolag att ta emot medel med redovisningsskyldighet (7 kap. 1 § första stycket 2) 16 800
Tillstånd för fondbolag att lämna investeringsråd (7 kap. 1 § första stycket 3) 16 800
Tillstånd till fusion av värdepappersfonder (8 kap. 10 §) 23 800
Godkännande av att en värdepappersfond får ingå i en gränsöverskridande fusion (8 kap. 21 §) 23 800
Tillstånd till delning av en värdepappersfond (8 kap. 25 §) 23 800
Tillstånd att avveckla en värdepappersfond (9 kap. 1 § tredje stycket) 4 200
Tillstånd för fondbolag att överlåta förvaltningen av en värdepappersfond till ett annat fondbolag (9 kap. 1 § fjärde stycket) 7 000
Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en värdepappersfond (9 kap. 1 § femte stycket) 4 200
Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen av en värdepappersfond till ett fondbolag (9 kap. 2 §) 7 000
Undantag från kravet på kungörande (9 kap. 4 § tredje stycket) 4 200
Godkännande av ersättning till förvaringsinstitut (9 kap. 6 §) 7 000
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i fondbolag (11 kap. 1 §) 30 800

 Upp till menyn

Lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Ärende Avgift
Godkännande och registrering enligt 2 a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument av erbjudandehandling som getts in vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget utgörs av kontanter (2 kap. 3 §) 16 800

 Upp till menyn

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Ärende Avgift
Tillstånd att driva värdepappersrörelse (2 kap. 1 § 1-7) 490 000
Tillstånd till ytterligare en eller flera investeringstjänster eller investeringsverksamheter – utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1–7) 161 000
Tillstånd att driva en MTF- eller OTF-plattform (2 kap. 1 § 8 och 9)

378 000
3 080 000

Tillstånd att driva ytterligare en MTF- eller OTF-plattform (MTF) (2 kap. 1 § 8 och 9) 98 000
Tillstånd för värdepappersbolag att tillhandahålla en eller flera sidotjänster (2 kap. 2 § första stycket 1–7) 70 000
Tillstånd för värdepappersbolag att ta emot kunders medel på konto (2 kap. 2 § första stycket 8) 98 000
Tillstånd för värdepappersbolag att driva en sidoverksamhet (2 kap. 3 § första stycket) 70 000
Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet driva valutahandel (2 kap. 3 § andra stycket) 37 800
Godkännande av ändring av bolagsordning för värdepappersbolag (3 kap. 4 § första stycket) 10 500
Undantag från förbud mot att den som är verkställande direktör i ett värdepappersbolag är ordförande i styrelsen (3 kap. 5 §) 16 800
Tillstånd för utländskt företag som hör hemma utanför EES att driva värdepappersrörelse från filial i Sverige, utom i fråga om att driva en MTF- eller OTF-plattform (4 kap. 4 §) 378 000
Tillstånd för utländsk filial till ytterligare en eller flera investeringstjänster eller investeringsverksamheter – utvidgat tillstånd (4 kap. 4 §) 98 000
Tillstånd för utländskt företag som hör hemma utanför EES att driva en MTF- eller OTF-plattform (4 kap. 4 §)

378 0003 080 000

Tillstånd för utländsk filial att tillhandahålla sidotjänster eller driva sidoverksamhet (4 kap. 6 § första stycket) 37 800
Underrättelse från värdepappersbolag om filialetablering (5 kap. 1 § första stycket) 16 800
Underrättelse från svenskt kreditinstitut om filialetablering genom anknutet ombud etablerat i ett annat land inom EES (5 kap. 1 § andra stycket) 16 800
Underrättelse från värdepappersbolag om ändrade förhållanden vid filialetablering (5 kap. 3 § första stycket) 4 200
Underrättelse från värdepappersbolag om gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 4 § första stycket) 16 800
Underrättelse från värdepappersbolag om ändrad gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 5 §) 4 200
Underrättelse från svenskt kreditinstitut om anknutet ombud etablerat i Sverige vid gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 6 §) 16 800
Underrättelse från värdepappersbolag eller svenskt kreditinstitut om åtgärder i ett annat land inom EES för att underlätta för deltagare att på distans få tillträde till företagets handelsplattform (5 kap. 7 §) 16 800
Tillstånd för värdepappersbolag att inrätta filial i ett land utanför EES (5 kap. 8 §) 16 800
Tillstånd för värdepappersbolag att inneha vissa finansiella instrument under längre tid än tre år (7 kap. 5 §) 16 800
Tillstånd för värdepappersbolag till fortsatt innehav av egendom för att skydda en fordran (7 kap. 11 §) 16 800
Tillstånd för värdepappersbolag till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 13 § första stycket) 23 800
Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i ett värdepappersbolag som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (8 kap. 8 c §) 16 800
Underrättelse från värdepappersinstitut om verksamhet som systematisk internhandlare (8 kap. 32 §) 16 800
Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för värdepappersbolag vars fallissemang sannolikt skulle få betydande inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (8 a kap. 2 och 3 §§)

378 000

-

1 960 000

Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för värdepappersbolag vars fallissemang sannolikt inte skulle få betydande inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (8 a kap. 2 och 3 §§)

161 000

-

490 000

Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för värdepappersbolag vars fallissemang sannolikt skulle få en ringa inverkan
på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (8 a kap. 2 och 3 §§)

98 000

Ansökan om godkännande av avtal om koncerninternt finansiellt stöd för värdepappersbolag (8 b kap. 3 §) 98 000644 000
Anmälan om givande av koncerninternt finansiellt stöd för värdepappersbolag (8 b kap. 11 §) 16 800
Tillstånd för aktiebolag att tillhandahålla datarapporteringstjänster som APA-leverantör, CTP-leverantör eller ARM-leverantör (10 kap. 1 § första stycket) 378 000 – 1 960 000
Ansökan om kontroll av att den som driver en handelsplats uppfyller kraven för att tillhandahålla datarapporteringstjänster som APA-leverantör, ARM-leverantör eller CTP-leverantör (10 kap. 1 § tredje stycket) 126 000
Tillstånd för värdepappersinstitut att registrera en MTF-plattform som tillväxtmarknad för små och medelstora företag (11 kap. 13 §) 98 000
Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket) 490 000
-9 800 000
Tillstånd för börs att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket) 98 000
Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för börs (12 kap. 5 § första stycket) 10 500
Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i en börs som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (12 kap. 6 c § tredje stycket) 16 800
Tillstånd för utländskt företag att driva en reglerad marknad från filial i Sverige (12 kap. 9 §) 490 000
9 800 000
Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap. 9 §) 98 000
Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet (12 kap. 10 §) 16 800
Tillstånd för börs att driva en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket) 126 000
Tillstånd för börs att driva ytterligare en handelsplattform
(13 kap. 12 § andra stycket)
98 000
Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet (13 kap. 12 § femte stycket) 37 800
Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall (13 kap. 13 § första stycket) 23 800
Undantag för börs från kravet på disciplinnämnd (13 kap. 14 § tredje stycket) 16 800
Undantag från att tillämpa positionslimiter för råvaruderivat (15 a kap. 6 §) 16 800
Tillstånd att driva clearingverksamhet (19 kap. 1 §)

490 000
-

 12 600 000

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för clearingorganisation (19 kap. 6 §) 10 500
Tillstånd för utländskt företag att driva clearingverksamhet från filial i Sverige (19 kap. 12 §) 490 000
12 600 000
Godkännande av clearingorganisations beslut att efterge kravet på säkerhet (20 kap. 4 §) 4 200
Tillstånd för clearingorganisation till förvärv av egendom i vissa fall (20 kap. 6 § första stycket) 23 800
Tillstånd för clearingorganisation att driva en sidoverksamhet (20 kap. 7 § andra och tredje styckena) 37 800
Undantag från handelsstopp (22 kap. 5 § andra stycket) 4 200
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett värdepappersbolag, en börs eller en svensk clearingorganisation (24 kap. 1 §) 30 800
Undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister när det gäller C6-energiderivatkontrakt (punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen [2017:679] om ändring i lagen [20017:528] om värdepappersmarknaden) 30 800

Upp till menyn

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar

Ärende Avgift
Anmälan om undantag avseende marknadsgarant (artikel 17.5) 70 000
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k i avseende ytterligare 1-10 finansiella instrument (artikel 17.5) 4 200
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k i avseende ytterligare 11-49 finansiella instrument (artikel 17.5) 16 800
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k i avseende ytterligare 50 finansiella instrument eller fler (artikel 17.5) 37 800
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k ii avseende ytterligare 1-10 finansiella instrument (artikel 17.5) 2 450
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k ii avseende ytterligare 11-49 finansiella instrument (artikel 17.5) 10 500
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k ii avseende ytterligare 50 finansiella instrument eller fler (artikel 17.5) 23 800
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k iii avseende ytterligare 1-10 finansiella instrument (artikel 17.5) 1 400
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k iii avseende ytterligare 11-49 finansiella instrument (artikel 17.5) 4 200
Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k iii avseende ytterligare 50 finansiella instrument eller fler (artikel 17.5) 10 500
Anmälan om undantag avseende primärmarknadsoperationer (artikel 17.6) 37 800
Underrättelse om ändrade förhållanden avseende undantag för marknadsgarant (artikel 17.9) 7 000
Underrättelse om ändrade förhållanden avseende undantag för primärmarknadsoperationer (artikel 17.10)

 

7 000

Upp till menyn

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

Ärende Avgift
Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel 4.2 a och 4.2 b) 37 800
Underrättelse om undantag från rapporteringsskyldighet till transaktionsregistret (artikel 9.1 fjärde stycket) 10 500
Ansökan om undantag från riskbegränsningstekniker (artikel 11.6, 11.8 och 11.10) 37 800
Underrättelse om undantag från riskbegränsningstekniker (artikel 11.7 och 11.9) 37 800
Ansökan om auktorisation som central motpart (artikel 14) 644 0008 400 000
Ansökan om utvidgning av auktorisation som central motpart (artikel 15) 98 0008 400 000
Anmälan om förändring av ledning i en central motpart (artikel 31.1) 16 800
Underrättelse om ett direkt eller indirekt förvärv av andel av röstetalet eller kapitalet i en central motpart (artikel 31.2) 30 800
Ansökan om godkännande av utkontraktering (artikel 35) 126 000
Ansökan om godkännande av modeller och parametrar (artikel 41) 98 0004 200 000
Ansökan om validering av en betydande ändring av modeller eller parametrar (artikel 49.1a) 37 8002 520 000
Ansökan om godkännande av samverkansöverenskommelser (artikel 54) 126 000
Ansökan om undantag från clearingkravet för OTC-derivat (artikel 89.2) 23 800

 Upp till menyn

Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Ärende Avgift
Anmälan om registrering av AIF-förvaltare (2 kap. 3 §) 30 800
Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond (3 kap. 1 §), även i samband med tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och sidotjänster (3 kap. 2 §) samt tillstånd enligt 1 kap. 4 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder (gemensam ansökan) 490 000
Utvidgning av tillstånd enligt 3 kap. 1 § till att omfatta ytterligare en eller flera investeringsstrategier (3 kap. 1§) 23 800
Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond (3 kap. 1 §), även i samband med tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och sidotjänster (3 kap. 2 §), för företag som har tillstånd för fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder 161 000
Tillstånd för AIF-förvaltare för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer (3 kap. 2 § första stycket), utom i samband med tillstånd enligt 3 kap. 1 § 161 000
Tillstånd för AIF-förvaltare att förvara och administrera andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar (3 kap. 2 § andra stycket 1) 16 800
Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot medel med redovisningsskyldighet (3 kap. 2 § andra stycket 2) 16 800
Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot och vidarebefordra order i fråga om finansiella instrument (3 kap. 2 § andra stycket 3) 23 800
Tillstånd för AIF-förvaltare att lämna investeringsråd (3 kap. 2 § andra stycket 4) 16 800
Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot medel med redovisningsskyldighet (3 kap. 2a §) 16 800
Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin verksamhet eller organisation, som avser ändring av ägarkretsen (3 kap. 10 §) 30 800
Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin verksamhet eller organisation, som avser annan ändring än ändring av ägar- eller ledningskretsen (3 kap. 10 §) 23 800
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en utländsk EES-baserad motsvarighet till specialfond till icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 2 §) 23 800
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad motsvarighet till specialfond till icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 3 §) 23 800
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige i andra fall än som avses i 4 kap. 1–3 §§ (4 kap. 4 §) 30 800
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en EES-baserad alternativ investeringsfond till vissa icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 § första stycket) 16 800
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond till vissa icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 § tredje stycket) 16 800
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om sonderande marknadsföring till professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 c §) 2 450
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om sonderande marknadsföring till professionella investerare i ett annat land inom EES, även i samband med underrättelse om sonderande marknadsföring till professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 c § och 6 kap. 2 c §) 4 200
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av en EES-baserad alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige, inbegripet en delfond till fonden (4 kap. 6 §) 7 000
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av ytterligare delfond, även i samband med underrättelse om marknadsföring av en alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige (4 kap. 6 §) 4 200
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond eller en matarfond, vars mottagarfond eller dess förvaltare inte är EES-baserad, till professionella investerare i Sverige (4 kap. 8 §) 16 800
Anmälan av svensk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en underrättelse eller en ansökan om tillstånd till marknadsföring (4 kap. 11 §) 4 200
Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att förvalta en specialfond (5 kap. 2 §) 30 800
Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond eller en matarfond, vars mottagarfond eller dess förvaltare inte är EES-baserad, till professionella investerare i Sverige (5 kap. 5 §) 23 800
Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond som inte är en specialfond till icke-professionella investerare i Sverige (5 kap. 6 §) 30 800
Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en EES-baserad alternativ investeringsfond som inte är en specialfond i Sverige (5 kap. 7 § första stycket) 23 800
Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond i Sverige (5 kap. 7 § andra stycket) 23 800
Anmälan av utländsk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en ansökan om tillstånd (5 kap. 9 och 13 §§) 4 200
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige, inbegripet en delfond till fonden (5 kap. 10 §) 16 800
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra ytterligare delfond, även i samband med tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige (5 kap. 10§) 10 500
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige, inbegripet en delfond till fonden (5 kap.11 §) 98 000
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra ytterligare delfond, i samband med ansökan om tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige (5 kap. 11 §) 16 800
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en delfond till en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige, för förvaltare som har tillstånd enligt 5 kap. 11 § att marknadsföra en delfond till fonden (5 kap. 11 §) 37 800
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra ytterligare delfond till en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige, för förvaltare som har tillstånd enligt 5 kap. 11 § att marknadsföra delfonder till fonden (5 kap. 11 §) 16 800
Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond i Sverige (5 kap. 12 §) 16 800
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om förvaltning av en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett annat land inom EES (6 kap. 1 §) 16 800
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om erbjudande och tillhandahållande av sådana tjänster som avses i 3 kap. 2 § i ett annat land inom EES (6 kap. 1 §) 7 000
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om förvaltning av en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett annat land inom EES, även i samband med erbjudande och tillhandahållande av tjänster som avses i 3 kap. 2 § (gemensam underrättelse) (6 kap. 1 §) 16 800
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av en alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES, inbegripet en delfond till fonden (6 kap. 3 §) 7 000
Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av ytterligare delfond, även i samband med underrättelse om marknadsföring av en alternativ investeringsfond till professionella investerare i ett annat land inom EES (6 kap. 3 §) 4 200
Anmälan från svensk AIF-förvaltare om upphörande av marknadsföring av en alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES, inbegripet samtliga delfonder till fonden (6 kap. 5 a §) 4 200
Anmälan från svensk AIF-förvaltare om upphörande av marknadsföring av en delfond till en alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES (6 kap. 5 a §) 2 450
Anmälan av svensk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en underrättelse (6 kap. 6 §) 4 200
Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att förvalta en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett land utanför EES (6 kap. 7 § första stycket) 16 800
Ansökan från AIF-förvaltare om godkännande i vissa fall av uppdrag åt någon annan att utföra portföljförvaltning eller riskhantering (uppdragsavtal) i vissa fall (8 kap. 16 § andra stycket) 23 800
Underrättelse om vidaredelegering av uppgifter eller funktioner (8 kap. 18 §) 7 000
Godkännande av fondbestämmelser för specialfond, utom i samband med tillstånd enligt 3 kap. 1 § (12 kap. 3 och 13 §§) 49 000
Godkännande av ändring av fondbestämmelser för specialfond (12 kap. 3 och 13 §§) 23 800
Tillstånd till fusion av specialfonder (12 kap. 16 §) 23 800
Tillstånd till delning av specialfond (12 kap. 17 §) 23 800
Tillstånd att avveckla en specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder) 4 200
Tillstånd för AIF-förvaltare att överlåta förvaltningen av en specialfond till en annan AIF-förvaltare (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § fjärde stycket lagen om värdepappersfonder) 7 000
Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § femte stycket lagen om värdepappersfonder) 4 200
Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen av en specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 2 § lagen om värdepappersfonder) 7 000
Undantag från kravet på kungörande (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 4 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder 4 200
Godkännande av ersättning till förvaringsinstitutet (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 6 § lagen om värdepappersfonder) 7 000

 Upp till menyn

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder

Ärende Avgift
Underrättelse om sonderande marknadsföring (artikel 4a) 4 200
Underrättelse om användning av beteckningen EuVECA vid marknadsföring av godkända riskkapitalfonder (artikel 14), inklusive anmälan om registrering av AIF-förvaltare enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 30 800
Ansökan om registrering av godkända riskakapitalfonder för vilka beteckningen EuVECA ska användas (artikel 14a) 30 800
Underrättelse om marknadsföring av en ny godkänd riskkapitalfond (artikel 15 a) 10 500
Underrättelse om marknadsföring av en godkänd riskkapitalfond i ytterligare ett land inom EES (artikel 15 b) 4 200

 Upp till menyn

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande 

Ärende Avgift
Underrättelse om sonderande marknadsföring (artikel 4a) 4 200
Underrättelse om användning av beteckningen EuSEF vid marknadsföring av godkända fonder för socialt företagande (artikel 15), inklusive anmälan om registrering av AIF-förvaltare enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 30 800
Ansökan om registrering av godkända fonder för socialt företagande för vilka beteckningen EuSEF ska användas (artikel 15a) 30 800
Underrättelse om marknadsföring av en ny godkänd fond för socialt företagande (artikel 16 a) 10 500
Underrättelse om marknadsföring av en godkänd fond för socialt företagande i ytterligare ett land inom EES (artikel 16 b) 4 200

 Upp till menyn

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföreoch om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 

Ärende Avgift
Bedömning av gränsöverskridande likviditetsundergrupper vid ansökan om undantag från likviditetskrav (artikel 8.3) 910 000
Tillstånd att räkna in dotterbolag vid beräkning av kapitalbaskrav m.m. (artikel 9) 16 800
Ansökan om undantag från tillämpning av kapitalbaskrav (artikel 15) 23 800
Tillstånd för olika metoder för konsolidering (artikel 18) 16 800
Tillstånd att undanta vissa företag vid beräkning av de gruppbaserade kraven m.m. (artikel 19.2) 16 800
Tillstånd att räkna in delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapital innan stämmobeslut föreligger (artikel 26.2) 7 000
Tillstånd att klassificera kapitalinstrument som kärnprimärkapitalinstrument (artikel 26.3) 23 800
Tillstånd att räkna in kapitalinstrument i kärnprimärkapital vid krissituationer (artikel 31) 49 000
Tillstånd för avdrag av förmånsbestämda pensionsplaner (artikel 41) 16 800
Tillstånd att inte dra av innehav av kapitalbasinstrument i en enhet i den finansiella sektorn (artikel 49.1) 16 800
Tillstånd för utdelning på kapitalbasinstrument (artikel 73) 16 800
Tillstånd att använda en konservativ skattning när det gäller indexinnehav av kapitalinstrument (artikel 76) 16 800
Tillstånd för återköp av kärnprimärkapitalinstrument (artikel 77 a) 30 800
Tillstånd för återköp av primärkapitaltillskott eller supplementärkapitalinstrument (artikel 77 b) 30 800
Tillstånd för ändring av beräkningsunderlag för fasta omkostnader (artikel 97) 16 800
Tillstånd för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp (artikel 113) 16 800
Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp (artikel 143) 910 0004 200 000
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (artikel 143) 644 0004 200 000
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (artikel 143) 1 400 0004 200 000
Tillstånd att utföra metodändring i del av den internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 143) 37 800910 000
Tillstånd att tillämpa en grundläggande eller avancerad internmetod på exponeringar som tidigare undantagits för stegvis införande (artikel 143) 37 8001 400 000
Ansökan om godkännande av utrullningsplan (artikel 148) 30 800
Tillstånd att byta från en internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp till schablonmetoden (artikel 149) 30 800
Tillstånd att byta från en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp till en grundläggande internmetod (artikel 149) 30 800
Medgivande till undantag från användning av en internmetod vid beräkning av riskvägda exponeringsbelopp och förväntade förlustbelopp för en eller flera exponeringsklasser (artikel 150) 30 800
Undantag från att beräkna och erkänna riskvägda exponeringsbelopp för utspädningsrisken för en typ av exponering som förorsakas av förvärvade företags- eller hushållsfordringar (artikel 157.5) 16 800
Tillstånd att använda metoden med interna modeller för ramavtal om nettning (artikel 221) 30 800
Tillstånd för att anse att en betydande kreditrisk ska anses överförd till tredje part (artiklarna 243 och 244) 16 800
Anmälan om överföring av betydande kreditrisk (artikel 248) 16 800
Tillstånd att tillämpa annan behandling för att fastställa konverteringsfaktor gällande förtida amorteringar som avser värdepapperiseringar av obekräftade hushållsexponeringar (artikel 256) 16 800
Tillstånd för institut som inte är originator att använda den formelbaserade metoden vid beräkning av riskvägda exponeringsbelopp vid värdepapperiseringar (artikel 259) 16 800
Tillstånd att använda förenklad formelbaserad metod (artikel 262) 16 800
Tillstånd att använda annan metod vid beräkning av exponeringsbelopp gällande likviditetsfaciliteter (artikel 263) 16 8001 400 000
Tillstånd att använda en metod med interna modeller för att beräkna exponeringars värde (artikel 283) 37 8001 400 000
Tillstånd att utföra metodändring i den metod med interna modeller som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 283) 37 800644 000
Tillstånd att använda nettningsavtal (artikel 296) 37 800
Tillstånd att använda ursprunglig eller återstående löptid i fråga om räntekontrakt (artikel 298) 16 800
Tillstånd att använda en alternativ schablonmetod vid beräkning av kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312) 16 800217 000
Tillstånd att använda en internmätningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312) 910 0002 520 000
Tillstånd att utföra en väsentlig utvidgning eller metodändring i del av den internmätningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 312) 37 800910 000
Anmälan om metodändring i del av den internmätningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 312) 16 800217 000
Tillstånd att byta från schablonmetoden till basmetoden (artikel 313) 16 800217 000
Tillstånd att byta från internmätningsmetoden till basmetoden eller schablonmetoden (artikel 313) 16 800 - 217 000 
Tillstånd att använda en kombination av olika metoder vid beräkning av kapitalbaskrav för operativa risker (artikel 314) 37 800910 000
Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid beräkningen av den relevanta indikatorn vid användning av basmetoden (artikel 315) 16 800217 000
Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid beräkningen av den relevanta indikatorn vid användning av schablonmetoden (artikel 317) 16 800217 000
Tillstånd att använda eget delta för optioner och warranter (artikel 329) 37 800910 000
Tillstånd att använda känslighetsmodeller vid beräkning av positioner som avser derivatinstrument (artikel 331) 37 800910 000
Anmälan om dokumenterad metod för att bedöma om tillgångar uppfyller kapitalbaskrav för skuldinstrument som inte är värdepapperiseringar (artikel 336) 16 800217 000
Tillstånd för andra institut än institut som är originatorer att använda formelbaserad metod vid beräkning av kapitalbaskrav för värdepapperiseringsinstrument (artikel 337) 16 800
Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av totala nettopositioner i valuta (artikel 352) 16 800217 000
Tillstånd att undanta positioner som ett institut avsiktligt har skaffat för att säkra sig mot kursförändringars negativa påverkan på dess kvoter enligt artikel 92.1 från beräkning av öppna nettopositioner i valuta (artikel 352.2) 16 800217 000
Tillstånd att tillämpa kapitalbaskrav 0 procent för nära sammanhängande valutor (artikel 354) 16 800
Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av särskilda instrument (artikel 358) 37 800910 000
Anmälan om användning av utökad löptidsmetod (artikel 361) 16 800
Tillstånd att använda intern modell för att beräkna kapitalbaskrav för en eller flera riskkategorier (artikel 363) 644 0002 520 000
Tillstånd för ändringar i användningen av interna modeller som institut har tillstånd att använda, utvidgning av användningen av interna modeller särskilt för ytterligare riskkategorier samt den första beräkningen av stressjusterade Value-at-Risk-värden (artikel 363) 644 0002 520 000
Medgivande om begränsad addend rörande föreskrivna utfallstest och multiplikationsfaktorer (artikel 366) 16 800
Tillstånd gällande omfattningen för den interna IRC modellen (artikel 373) 37 800
Tillstånd att använda intern modell för korrelationshandel (artikel 377) 37 800910 000
Tillstånd för användning av avancerad CVA för ett begränsat antal mindre portföljer (artikel 383) 16 800126 000
Anstånd med nedbringande av otillåtna stora exponeringar (artikel 396) 16 800
Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 g) 16 800
Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 h) 16 800
Tillstånd att tillämpa effekterna av finansiella säkerheter vid beräkning av exponeringsvärden enligt artikel 395.1 (401.2) 16 800
Tillstånd att använda en lägre utflödesprocentandel (artikel 422.8) 126 000
Undantag från krav att institut och insättare är etablerade i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel 422.8 (artikel 422.9) 910 000
Tillstånd att använda en högre inflödesprocentandel (artikel 425.4) 126 000
Undantag från krav att institut och insättare är etablerade i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel 425.4 (artikel 425.5) 910 000
Tillstånd att avstå från att i exponeringsmått inbegripa vissa exponeringar (artikel 429.7) 23 800
Tillstånd att beräkna bruttosoliditetsgrad vid kvartalets utgång (artikel 499.3) 16 800

 Upp till menyn

Lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Ärende Avgift
Undantag från krav på styrformer, processer och rutiner för dotterföretag som är etablerade i ett land utanför EES (3 kap. 4 §) 16 800
Undantag från vissa krav som gäller för ett blandat finansiellt holdingföretag (4 kap. 10 §) 30 800

 Upp till menyn

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012

Ärende Avgift
Ansökan om auktorisation som värdepapperscentral (artikel 16.1) 644 0005 600 000
Underrättelse om väsentliga förändringar som påverkar efterlevnaden av villkoren för auktorisation (artikel 16.4) 16 800
Ansökan om auktorisation av utkontraktering av en huvudtjänst (artiklarna 19.1 a-e och 30.4) 378 0001 400 000
Ansökan om auktorisation av utvidgning av verksamheter och tjänster (artiklarna 19.1 a-e och 48.2) 126 0005 600 000
Anmälan om upprättande av samverkande länkar (artiklarna19.5, 48.2 och 50) 126 000
Anmälan om anknutna tjänster (artikel 19.8) 37 800
Anmälan om tillhandahållande av tjänster eller inrättande av filial i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (artikel 23.3) 37 800
Anmälan om ändring av omfattning av tillhandahållna tjänster eller av filial i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller om ändring av förhållanden om vilka uppgift har lämnats i tidigare anmälan (artikel 23.3 och 23.7) 37 800
Ansökan om godkännande av vissa förvärv eller avyttringar av innehav i en värdepapperscentral (artikel 27.7 första stycket b) 30 800
Ansökan om auktorisation att tillhandahålla anknutna banktjänster (artikel 54.2 a) 378 0003 080 000
Ansökan om auktorisation att utse ett eller flera auktoriserade kreditinstitut för att tillhandahålla anknutna banktjänster (artikel 54.2 b) 378 0003 080 000
Anmälan om väsentliga förändringar som påverkar villkoren för auktorisation av tillhandahållande av anknutna banktjänster (artikel 54.7) 37 800
Ansökan om utvidgning av auktorisation att tillhandahålla anknutna banktjänster (artikel 56.1) 126 0001 400 000

Upp till menyn

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2205 av den 6 augusti 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet

Ärende Avgift
Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel 3.2 andra stycket e) 37 800

 Upp till menyn

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG

Ärende Avgift 
Begäran om förlängning i fråga om återutnämning av den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget för en ytterligare uppdragstid (artikel 17.6) 49 000
Ansökan om fastställande av det datum som ska vara utgångspunkten för beräkningen av revisionsuppdragets varkaktighet (artikeln 17.8) 49 000

Upp till menyn

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den 29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder

Ärende Avgift
Tillstånd för en AIF-förvaltare att förvalta en europeisk långsiktig investeringsfond, inklusive godkännande av fondbestämmelserna för fonden (artiklarna 5.2, 6.1 och 6.2) 23 800
Tillstånd för en AIF-förvaltare att ta över förvaltningen av en auktoriserad europeisk långsiktig investeringsfond (artikel 5.2) 16 800
Underrättelse om ändringar av den dokumentation som avses i artikel 5.1 och 5.2  (artikel 5.4) 16 800

 Upp till menyn

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 av den 1 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearingkravet

Ärende Avgift
Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel 3.2 andra stycket e) 37 800

 Upp till menyn

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende clearingkravet

Ärende Avgift
Underrättelse om undantag från clearingkrav (artikel 3.2 andra stycket e) 37 800

 Upp till menyn

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012

Ärende Avgift
Undantag från krav på den som driver en handelsplats att offentliggöra orderinformation om aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument (artikel 4) 23 800
Tillstånd för den som driver en handelsplats att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner avseende aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument (artikel 7) 23 800
Undantag från krav på den som driver en handelsplats att offentliggöra orderinformation om obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat (artikel 9) 23 800
Tillstånd för den som driver en handelsplats att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner avseende obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat (artikel 11) 23 800
Tillstånd för ett värdepappersinstitut att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner avseende aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument (artikel 20) 23 800
Tillstånd för ett värdepappersinstitut att skjuta upp
offentliggörandet av uppgifter om transaktioner
avseende obligationer, strukturerade finansiella
produkter, utsläppsrätter och derivat (artikel 21)
23 800
Tillstånd för en handelsplats att få tillträde till en
central motpart (artikel 35.2)
37 800
Tillstånd för en central motpart att använda sig av
övergångsarrangemang när det gäller överlåtbara
värdepapper och penningmarknadsinstrument för att
inte omfattas av kraven i artikel 35 (artikel 35.5)
23 800
Tillstånd för en central motpart att få tillträde
till en handelsplats (artikel 36.2)
37 800
Undantag för en handelsplats från att tillämpa
artikel 36 när det gäller börshandlade derivat (artikel 36.5)
23 800

 Upp till menyn

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 av den 2 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisation, organisatoriska krav och publicering av transaktioner för leverantörer av datarapporteringstjänster

Ärende Avgift
Anmälan från en leverantör av datarapporteringstjänster om utkontraktering av kritiska funktioner (artikel 6.6) 4 200
Anmälan från leverantör av datarapporteringstjänster om planerade större ändringar av it-system (artikel 8.3) 16 800

 Upp till menyn

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/584 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar organisatoriska krav för handelsplatser

Ärende Avgift
Anmälan från en handelsplats om godkännande av utkontraktering av kritiska operativa funktioner för en handelsplats (artikel 6.5 b) 98 000

 Upp till menyn 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014 

Ärende Avgift
Godkännande av uppförandekod (artikel 15.5) 378 000
Underrättelse om upphörande av ett kritiskt referensvärde (artikel 21.1) 217 000
Underrättelse från administratör om bedömning av hur ett referensvärdes förmåga att mäta den underliggande marknaden och ekonomiska verkligheten påverkas (artikel 23.3) 217 000
Underrättelse om undantag från särskilda krav för signifikanta referensvärden (artikel 25.2) 217 000
Anmälan av försäkran om efterlevnad avseende icke-signifikanta referensvärden (artikel 26.3) 23 800– 217 000
Ansökan om förhandserkännande av administratör i ett tredjeland (artikel 32.5) 910 000
Ansökan om godkännande av referensvärden från ett tredjeland (artikel 33.1)

126 0001 960 000

Ansökan om auktorisation som administratör (artikel 34.1 a)

644 000

5 600 000

Ansökan om registrering som administratör (artikel 34.1 b) 490 000
Ansökan om registrering som administratör av icke-signifikant referensvärde (artikel 34.1 c) 490 000

Upp till menyn

Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2017/1131 av den 14 juni 2017 om penningmarknadsfonder

Ärende Avgift
Godkännande av fondbestämmelser för en penningmarknadsfond i form av en ny värdepappersfond enligt 4 kap. 9 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder (artikel 4) 30 800
Godkännande av ändring i fondbestämmelser för en värdepappersfond enligt 4 kap. 9 § lagen om värdepappersfonder i samband med att fonden auktoriseras som penningmarknadsfond (artikel 4) 16 800
Tillstånd för AIF-förvaltare att förvalta en penningmarknadsfond, inklusive godkännande av fondbestämmelser för fonden som specialfond enligt 12 kap. 3 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (artikel 5) 30 800
Tillstånd för AIF-förvaltare att förvalta en penningmarknadsfond som inte är specialfond (artikel 5) 23 800
Tillstånd för AIF-förvaltare att förvalta en penningmarknadsfond som är specialfond, inklusive godkännande av ändring i fondbestämmelserna för fonden enligt 12 kap. 3 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (artikel 5) 16 800

 Upp till menyn

Lagen (2019:284) om röstningsrådgivare

Ärende Avgift
Anmälan om verksamhet som röstningsrådgivare (3 §)  10 500 

 Upp till menyn

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG

Ärende Avgift
Godkännande och registrering av prospekt avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 6) 98 000
Godkännande och registrering av prospekt (registreringsdokument) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 6) 37 800
Godkännande och registrering av prospekt (värdepappersnot och sammanfattning) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 6) 30 800
Godkännande och registrering av prospekt avseende icke-aktierelaterade värdepapper – proportionerlig granskning (artikel 6) 30 800
Godkännande och registrering av prospekt avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 6) 49 000
Godkännande och registrering av prospekt (registreringsdokument) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 6) 23 800
Godkännande och registrering av prospekt (värdepappersnot och sammanfattning) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 6) 16 800
Godkännande och registrering av grundprospekt – proportionerlig granskning (artikel 8) 30 800
Godkännande och registrering av grundprospekt (artikel 8) 70 000
Godkännande och registrering av universellt registreringsdokument (artikel 9) 37 800
Registrering av universellt registreringsdokument (artikel 9) 2 450
Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 14) 49 000
Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner (registreringsdokument) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 14) 23 800
Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner (värdepappersnot och sammanfattning) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 14) 10 500
Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 14) 30 800
Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner (registreringsdokument) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 14) 16 800
Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner (värdepappersnot och sammanfattning) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 14) 10 500
Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 15) 70 000
Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt (registreringsdokument) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 15) 23 800
Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt (värdepappersnot och sammanfattning) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 15) 16 800
Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 15) 30 800
Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt (registreringsdokument) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 15) 16 800
Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt (värdepappersnot och sammanfattning) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 15) 10 500
Överlämnande av ansökan om godkännande av prospekt till en behörig myndighet i ett annat land inom EES (artikel 20.8) 7 000
Godkännande och registrering av tillägg till prospekt (artikel 23) 7 000

Upp till menyn

Lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

Ärende Avgift
Granskning av om en erbjudandehandling vid ett offentligt uppköpserbjudande innehåller den information som krävs (2 kap. 5 §) 49 000
Granskning av om ett dokument vid en fusion eller en delning innehåller den information som krävs (2 kap. 6 §) 37 800

 Upp till menyn

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012

Ärende Avgift
Tillstånd för andra än kreditinstitut och värdepappersbolag att inbegripa värdepapperiseringspositioner som underliggande exponeringar i en värdepapperisering (artikel 8.2 första stycket) 23 800
Tillstånd för kreditinstitut och värdepappersbolag att inbegripa värdepapperiseringspositioner som underliggande exponeringar i en värdepapperisering (artikel 8.2 andra stycket) 37 800
Tillstånd för en tredje part att bedöma om värdepapperiseringar uppfyller STS-kriterier (artikel 28.1)

23 800

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 604/2014 av den 4 mars 2014 som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende kvalitativa och kvantitativa kriterier för att fastställa personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett instituts riskprofil

Ärende Avgift
Anmälan om tillämpning av undantag för personal som inte har väsentlig inverkan på institutets riskprofil (artikel 4.4) 4 200
Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal som inte ska anses ha väsentlig inverkan på institutets riskprofil (artikel 4.5) 16 800

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014

Ärende Avgift
Tillstånd för värdepappersbolag att tillämpa kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (artikel 1.5) 23 800
Tillstånd för värdepappersbolag att undantas från tillämpning av delarna två (kapitalbas), tre (kapitalkrav), fyra (koncentrationsrisk),
sex (offentliggörande av information) och sju (rapportering) (artikel 6.1)
126 000
Tillstånd för värdepappersbolag att undantas från tillämpning av
del sex (offentliggörande av information) (artikel 6.2)
126 000
Tillstånd för värdepappersbolag att undantas från tillämpning av
del fem (likviditet) (artikel 6.3)
126 000
Tillstånd för moderföretag enligt artikel 7.3 att undantas från efterlevnad av kraven i del fem (likviditet) på grundval av sin konsoliderade situation (artikel 7.4) 37 800
Tillstånd för värdepappersföretagskoncern att tillämpa gruppkapitaltest i stället för konsolidering under tillsyn (artikel 8.1) 49 000
Tillstånd för värdepappersbolag att få räkna ytterligare instrument eller medel som kapitalbas (artikel 9.4) 37 800
Tillstånd för värdepappersbolag att beräkna K-CMG för alla positioner som omfattas av clearing eller på portföljbasis, om hela portföljen omfattas av clearing eller marginalsäkerhet (artikel 23.1) 49 000
Tillstånd för värdepappersbolag att undanta transaktioner med vissa motparter från beräkningen av K-TCD (artikel 25.3) 49 000
Tillstånd för värdepappersbolag att använda alternativa metoder för att beräkna exponeringsvärdet för derivatkontrakt och de transaktioner som avses i artikel 25.1 första stycket b–f och beräkna de relaterade kapitalbaskraven (artikel 25.4) 23 800
Tillstånd för värdepappersbolag att använda en alternativ modell för beräkningar av det regulatoriska deltat för optioner och swapoptioner (artikel 29.6) 37 800910 000
Tillstånd för värdepappersbolag att minska sitt innehav av likvida tillgångar (artikel 44.1) 30 800

 Upp till menyn

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 av den 7 oktober 2020 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937

Ärende Avgift
Ansökan om auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster
(artikel 12)
217 000
Ansökan om utvidgning av auktorisation som leverantör av
gräsrotsfinansieringstjänster (artikel 13)
98 000
Underrättelse om väsentliga ändringar av förutsättningarna för
auktorisation (artikel 15.3)
16 800
Underrättelse från leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster om
gränsöverskridande verksamhet (artikel 18.1)
16 800

 Upp till menyn

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/23 av den 16 december 2020 om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014, (EU) nr 806/2014 och (EU) 2015/2365 samt direktiven 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU och (EU) 2017/1132

Ärende  Avgift 
Prövning av återhämtningsplan för central motpart (artikel 10.1)  161 000– 2 520 000

Upp till menyn

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/923 av den 25 mars 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn som fastställer kriterier för att identifiera ledningsansvar och kontrollfunktioner, väsentliga affärsenheter och betydande inverkan på en berörd affärsenhets riskprofil samt fastställer kriterier för att identifiera anställda eller kategorier av personal vars yrkesutövning har en inverkan på institutets riskprofil som är lika väsentlig som de anställda eller kategorier av personal som avses i artikel 92.3 i det direktivet

Ärende Avgift
Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal (1–9 personer) som inte ska anses ha väsentlig inverkan på institutets riskprofil (artikel 6.3) 98 000
Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal (10–19 personer) som inte ska anses ha väsentlig inverkan på institutets riskprofil (artikel 6.3) 161 000
Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal (20 personer eller fler) som inte ska anses ha väsentlig inverkan på institutets riskprofil (artikel 6.3) 217 000

Upp till menyn

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2154 av den 13 augusti 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 vad gäller tekniska tillsynsstandarder genom vilka lämpliga kriterier specificeras för fastställelse av kategorier av personal vilkas yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett värdepappersföretags riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar

Ärende  Avgift
Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal (1–9 personer) som inte ska anses ha väsentlig inverkan på värdepappersbolagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar (artikel 4.4) 98 000
Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal (10–19 personer) som inte ska anses ha väsentlig inverkan på värdepappersbolagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar (artikel 4.4) 161 000
Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal (20 personer eller fler) som inte ska anses ha väsentlig inverkan på värdepappersbolagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar (artikel 4.4) 217 000

Upp till menyn

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt)

Ärende Avgift
Ansökan om registrering av en PEPP-produkt (artikel 6) 217 000
Anmälan av AIF-förvaltare om tillhandahållande av PEPP-produkter inom en värdmedlemsstats territorium (artikel 15.1)   7 000
Underrättelse av AIF-förvaltare om ändring av en anmälan om tillhandahållande av PEPP-produkter inom en medlemsstats territorium (artikel 15.5) 4 200
Anmälan av underkonto för en annan medlemsstat (artikel 21.1)  16 800
 Underrättelse om ändring av en anmälan om underkonto för en annan medlemsstat (artikel 21.6) 4 200

Upp till meny

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/858 av den 30 maj 2022 om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare och om ändring av förordningarna (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 909/2014 samt direktiv 2014/65/EU

Ärende Avgift
Tillstånd att driva DLT-marknadsinfrastruktur (artikel 8, 9 eller 10) 378 0003 080 000
Undantag för den som driver DLT-marknadsinfrastruktur att tillämpa vissa bestämmelser (artikel 4 eller 5) 161 0003 080 000
Tillstånd eller undantag för en operatör av DLT-marknadsinfrastruktur som avser att införa väsentliga förändringar i verksamheten (artikel 8.13, 9.13 eller 10.13) 161 0003 080 000

Upp till menyn

Förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Ärende Avgift
Dispenser
Ansökan om dispens från Finansinspektionens föreskrifter
30 800
Ledningsprövningar

Prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, vd eller dennes ställföreträdare i

 • bank
 • betalningsinstitut
 • börs
 • clearingorganisation
 • fondbolag
 • företag som driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
 • företag som driver verksamhet enligt lagen (2016:1024) om verksamhet
 • med bostadskrediter
 • företag som har tillstånd att tillhandahålla datarapporteringstjänster
 • enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
 • försäkringsföretag
 • försäkringsförmedlare som bedriver försäkringsdistribution enligt lagen
 • (2018:1219) om försäkringsdistribution
 • förvaltare av alternativa investeringsfonder
 • institut för elektroniska pengar
 • juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen
 • (2010:751) om betaltjänster
 • kreditmarknadsföretag
 • leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster
 • pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
 • registrerad utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar
 • tjänstepensionsföretag
 • värdepappersbolag

För juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen om försäkringsdistribution tas avgift ut även för prövning av anmälan av person i motsvarande ställning som dem som avses ovan.

För försäkringsföretag tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för central funktion enligt 10 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)

För tjänstepensionsföretag tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för central funktion enligt 9 kap. 8 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

För betalningsinstitut och juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för betaltjänstverksamheten eller dennes ställföreträdare.

För institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare enligt lagen om elektroniska pengar tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller dennes ställföreträdare.

16 800
Prövning av anmälan om ny person i ledningen enligt ovan eller ny person i motsvarande ställning i annan juridisk person, som har ett kvalificerat innehav i ett sådant företag som nämns ovan. 16 800

Ledningsprövning finansiella institut och inlåningsföretag

Prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, vd eller dennes ställföreträdare i finansiellt institut eller företag som driver verksamhet enligt den upphävda lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.

7 000
Prövning av anmälan om ny person i ledningen enligt ovan eller ny person i motsvarande ställning i annan juridisk person, som har ett kvalificerat innehav i finansiellt institut eller företag som driver verksamhet enligt den upphävda lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. 7 000
Verksamhetsintyg
Ansökan om intyg om verksamhetstillstånd som Finansinspektionen har beviljat en fysisk eller juridisk person
4 200
Solvensintyg
Ansökan om intyg som visar vilken solvens ett försäkringsbolag eller tjänstepensionsföretag har (solvensintyg) 
30 800
Intyg om skötsamhet
Ansökan om intyg som visar en fysisk persons skötsamhet i ekonomiska angelägenheter enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
1 400
Prövning enligt föreskrifter med stöd av 7 kap. 13 §, 17 kap. 30 § andra stycket och 19 kap. 104 § försäkringsrörelselagen
Godkännande av klassificering av kapitalbasmedel
49 000
Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – tilläggskapital belopp 98 000
Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretg – tilläggskapital metod 217 000
Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – klassificering av kapitalbasmedel 49 000
Godkännande av metod för beräkning av gruppsolvens för anknutna kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut 23 800
Tillstånd till avdrag för ägarintressen i kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut 23 800
Undantag för ett försäkringsföretag från att lämna upplysningar varje kvartal 16 800
Godkännande av poster i kapitalbasen i ett sådant företag som framgår av 16 kap. 2 § 3 b och c lagen om tjänstepensionsföretag och som är ett mellanliggande holdingföretag. 16 800
Tillstånd till avdrag för ägarintressen i kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut. 23 800
Övrigt
Ansökan som avser en fråga som ska prövas av Finansinspektionen enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 16 kap. 1 § 1–7 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 8 kap. 42 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
16 800
Ansökan som avser anmälan om väsentliga förändringar av verksamheten enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 21 lagen (2004:46) om värdepappersfonder 4 200
Anmälan om förvärv där motprestationen för förvärvet är minst 10 miljoner kronor och motsvarar lägst 10 procent och högst 25 procent av kapitalbasen. 4 200

Upp till menyn


Senast granskad: 2024-01-01