Börsinformation

Emittenter ska lämna in obligatorisk information till Finansinspektionen.

Emittenter som har värdepapper upptagna till handel på reglerad marknad och som enligt värdepappersmarknadslagen har Sverige som hemmedlemsstat, ska lämna finansiella rapporter och annan obligatorisk information till Finansinspektionen. Rapporteringen ska göras samtidigt som emittenten offentliggör informationen.

Rapporteringen görs här på FI:s webbplats. FI lagrar informationen i minst fem år. 

Ansök om behörighet

Emittenter som rapporterar obligatorisk information till FI gör det antingen själva eller genom nyhetsdistributör.

Emittenter som rapporterar själva

  • Rapportörerna registrerar sig med bank-id (för detta krävs svenskt personnummer).
  • Firmatecknaren ger rapportören/rapportörerna behörighet att rapportera för emittentens räkning

Emittenter som rapporterar via nyhetsdistributör

  • Firmatecknaren ger nyhetsbyrån fullmakt att rapportera för emittentens räkning. 

Utländska emittenter och medborgare

Utländska medborgare som saknar svenskt personnummer registrerar sig i Rapporteringsportalen. Därefter registrerar de emittenten, om det inte sedan tidigare är registrerat genom att följa lathunden Börsinformation och Nyhetsdistributörer.

Tekniska krav

Års- och koncernredovisningar ska upprättas och skickas in i XHTML-format (Extensible HyperText Markup Language). Finansiella rapporter som är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) ska dessutom märkas upp i enlighet med en särskild klassificering (taxonomi). Märkningen av rapporterna ska ske med hjälp av XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Denna märkning ska integreras i XHTML-formatet med hjälp av Inline XBRL-specifikationer.

Från och med 1 januari 2022 kommer FI enbart ta emot års- och koncernredovisningar i Esef-format.

För mer information: Enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (Esef)

Frågor och svar

Hur rapporterar emittenten in information till databasen?
För emittenter som ska rapportera in information finns mer information om rapportering till Börsinformationsdatabasen på FI:s webbplats, på sidan Marknad/Rapportering. Observera att skyldigheten att offentliggöra och rapportera in obligatorisk information till Börsinformationsdatabasen åligger den anmälningsskyldiga och att denne således måste känna till sina skyldigheter väl. För att kunna rapportera behöver rapportörer på bolaget registrera sig som användare, hämta bolaget och få behörighet för Börsinformation av firmatecknare. Se sidan Registrera dig som användare .

Kan man göra en korrigering i redan inrapporterad information? 
Ja, det är möjligt att göra en korrigering i redan inrapporterad information. För att göra en korrigering så loggar du in som rapportör för emittenten i systemet och genomför korrigeringen. En rapport kan ändras eller tas bort. Vid en ändring går det inte att ändra offentliggörandedatumet, vilket går om rapporten tas bort och en ny laddas upp. 

När ska information rapporteras till databasen? 
Obligatorisk information ska lämnas till FI, det vill säga rapporteras in till Börsinformationsdatabasen, samtidigt som informationen offentliggörs.


Rapporteringsavdelningen

För frågor från företag och rapporteringsskyldiga personer
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2023-10-11