FI föreslår regler om undantag för säkerställda obligationer

Finansinspektionen föreslår att det ska införas ett undantag från de krav som finns i artikel 129.1 c) i tillsynsförordningen genom en ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

Artikel 129 i tillsynsförordningen specificerar de krav som tillgångar som säkrar säkerställda obligationer måste uppfylla för att obligationerna ska förmånsbehandlas ur kapitaltäckningssynpunkt. Punkt 1.c i artikeln anger att exponeringar mot kreditinstitut endast får förekomma i den mån dessa har en kreditvärdighet motsvarade kreditkvalitetssteg 1. Enligt tillsynsförordningen kan de behöriga myndigheterna ge undantag från detta krav och tillåta exponeringar mot kreditinstitut med en kreditvärdighet motsvarande kreditkvalitetssteg 2.

Den danska tillsynsmyndigheten Finanstilsynet har genomfört ett sådant undantag. I december 2012 offentliggjorde Europeiska bankmyndigheten (Eba) sin syn på detta. Av Ebas yttrande framgår att derivat är att betrakta som sådana exponeringar som måste uppfylla kraven i tillsynsförordningen. I Sverige utgör derivat merparten av utgivarnas exponeringar mot kreditinstitut.

FI föreslår därför att undantaget införs i Sverige, då det annars finns en risk för att det uppstår en koncentrationsproblematik när utgivarna är hänvisade till endast ett fåtal derivatmotparter.

Föreskriftsändringen föreslås träda i kraft den 31 mars 2015.

FI kallar till ett remissmöte tisdagen den 10 februari 2015 kl. 13.00 på Brunnsgatan 3. Anmälan görs senast den 9 februari 2015 till e-postadressen jesper.bruzelius@fi.se.

Frågor om remissen besvaras av Jesper Bruzelius (08-787 8014 eller jesper.bruzelius@fi.se).

Skriftliga synpunkter på förslaget kan lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 16 februari 2015. Vid svar ange FI Dnr 15-468.

Laddar sidan