FI följer EU-riktlinjer om övergångsregler för kapitaltäckning i samband med IFRS 9

2018-03-16 | Regler EBA Nyheter Bank

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, EBA, att FI avser att följa EBA:s riktlinjer för enhetliga upplysningar om övergångsbestämmelser för att minska effekten av införandet av IFRS 9 på kapitalbasen.

Den 16 januari 2018 publicerade EBA riktlinjer EBA/GL/2018/01 baserade på EU:s förordning 575/2013/EU – den så kallade tillsynsförordningen. Riktlinjerna ger närmare anvisningar om hur kraven på upplysningar enligt artikel 473a i förordning (EU) nr 575/2013 bör uppfyllas.

Riktlinjerna i Sverige

FI har meddelat EBA att myndigheten avser att följa riktlinjerna. Riktlinjerna gäller de institut som avses i punkten 1 i artikel 473a i tillsynsförordningen och som helt eller delvis träffas av upplysningskraven i del åtta och i enlighet med artiklarna 6, 10 och 13 i tillsynsförordningen. Institut som tillämpar övergångsbestämmelserna för IFRS 9 bör lämna upplysningar enligt fastställt format för den kvantitativa mallen. De institut som inte tillämpar övergångsbestämmelserna bör i flexibelt format (i anslutning till lämnad kapitaltäckningsinformation) upplysa om att de inte tillämpar övergångsbestämmelserna, eventuella ändringar av det beslutet över tid och att kapitalbas, kapitalrelationer och bruttosoliditetsgrad redan speglar effekten av IFRS 9. Riktlinjerna gäller från och med den 20 mars 2018.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas.

Läs mer

Laddar sidan