Rekommendation om åtgärder ifall Stibor skulle upphöra

Svenska Bankföreningen har i går publicerat en rekommendation om vilka åtgärder som användare av referensräntan Stibor bör vidta om Stibor skulle upphöra. Finansinspektionen vill i och med detta förtydliga hur vi, vid behov, kommer att göra uttalanden om Stibor skulle upphöra.

De flesta företag under FI:s tillsyn som använder referensvärden är skyldiga att ha skriftliga planer med åtgärder som de ska vidta om ett referensvärde väsentligt förändras eller upphör att tillhandahållas. Detta regleras i EU:s förordning om referensvärden (benchmarkförordningen, BMR).

Den 16 december 2021 publicerade Svenska Bankföreningen en rekommendation om hur sådana skriftliga planer kan utformas när det gäller Stibor (Stockholm Offered Rate) − om en eller flera av dess löptider permanent skulle upphöra som referensränta. Syftet med rekommendationen är att det ska finnas en marknadsstandard − en gemensam lösning − för avtalsskrivningar som refererar till Stibor.

Triggerhändelser – om Stibor skulle upphöra

Bankföreningens rekommendation utgår från att någon av ett antal definierade utlösande händelser (en triggerhändelse) inträffar som innebär att en eller flera löptider av Stibor permanent upphör som referensränta.

Flera av de triggerhändelser som rekommendationen tar upp är kopplade till uttalanden som FI kan göra i egenskap av tillsynsmyndighet för Stibors administratör. Det är bakgrunden till att FI här vill göra några förtydliganden.

Uttalanden från FI

FI är behörig myndighet enligt benchmarkförordningen. Enligt regelverket måste administratören för Stibor, Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF), ansöka om auktorisation hos FI senast den 31 december 2021. Administratören för Stibor kommer därmed stå under FI:s tillsyn (förutsatt att ansökan blir godkänd).

De uttalanden som FI kan göra som tillsynsmyndighet ska vara tydliga och meddelas till alla marknadsaktörer vid samma tillfälle. Om FI gör ett sådant uttalande kommer det att ske på följande sätt:

  • Uttalandet kommer att publiceras på FI:s webbplats och i ett pressmeddelande.
  • Uttalandet kommer att innehålla tydlig information om att Stibor upphör och därmed aktiverar en triggerhändelse.
  • Uttalandet kommer att specificera vilka löptider av Stibor som upphör.
  • Uttalandet kommer att innehålla ett datum för när antingen
    • Stibors administratör inte längre kommer att tillhandahålla Stibor
    • Stibor inte längre kommer att vara representativ för den underliggande marknaden
    • Stibor upphör av någon annan anledning.

Ersättningsränta för Stibor

Enligt rekommendationen bör den referensränta som ska ersätta Stibor − om en eller flera av dess löptider permanent upphör − vara en genomsnittsränta (ränta-på-ränta beräknad) av den transaktionsbaserade referensräntan Swestr för relevant löptid plus en komponent som fångar den historiska skillnaden mellan Stibor och Swestr (spreadjustering).

Utvecklingen går mot transaktionsbaserade referensräntor

Även om det inte inträffat någon triggerhändelse och Stibor fortsatt kan användas har marknadsaktörer sedan en tid möjlighet att använda Swestr i finansiella kontrakt. Transaktionsbaserade referensräntor – som Swestr – används allt mer internationellt och vissa traditionella referensräntor − interbankräntor (interbank offered rates, Ibor), som Libor och Eonia − kommer helt upphöra att tillhandahållas inom kort.

En ökad användning av transaktionsbaserade referensräntor som har ett högt förtroende och inte innehåller bedömningar minskar risken för manipulation, vilket bidrar till att stärka både integriteten och stabiliteten i det finansiella systemet. Swestr gör det möjligt att i Sverige använda en fullt ut transaktionsbaserad referensränta i finansiella kontrakt.