Försäkringsbranschen lågt exponerad mot Ryssland men bör hålla koll på solvenskvot

Den svenska försäkringsbranschen har låg exponering mot Ryssland och Ukraina. Men fler svenska försäkringsföretag bör hålla koll på sin solvenskvot på grund av det osäkra marknadsläge som kriget i Ukraina orsakat.

Finansinspektionen har skickat ut en enkät till samtliga svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretag med anledning av det oroliga ekonomiska läge som Rysslands invasion av Ukraina skapat. Syftet med enkäten var att snabbt få en övergripande bild av företagens solvens vid krisens inledning samt av vissa affärsmässiga och operativa sårbarheter.

Utifrån enkätsvaren drar FI slutsatsen att försäkringsföretagen går in i krisen med mycket låg exponering mot Ryssland och Ukraina, såväl på skuld- som tillgångssidan. Även mängden premier i den berörda regionen är försumbar för branschen i stort. Många försäkringsföretag ser dock en förhöjd risk för cyberangrepp och risk för störningar i den finansiella och allmänna infrastrukturen, som exempelvis elavbrott och avbrott i internettrafiken.

Vi noterar dock att endast en fjärdedel av de 136 företag som ingick i enkäten beräknat en solvenskvot sedan kriget inleddes den 24 februari. FI:s uppfattning är att företagen ska följa sin solvenskvot löpande och bör se över den när väsentliga händelser inträffar, med hänsyn tagen till företagets finansiella styrka.

FI fortsätter att bevaka försäkrings- och tjänstepensionsföretagen med anledning av det marknadsläge som nu råder. Vi har även fortsatt löpande kontakt med vissa utvalda företag.

Laddar sidan