FI granskar hur fondförvaltare följer nya EU-regler om hållbarhet

Finansinspektionen ska undersöka hur fondförvaltare integrerar hållbarhetsrisker och lämnar hållbarhetsrelaterade upplysningar i sin verksamhet. Bakgrunden är att Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) vill skapa en bredare samsyn om detta mellan tillsynsmyndigheter i EU:s medlemsländer.

Hållbarhetsaspekter blir allt viktigare för fondsparare. Men för att konsumenter ska kunna göra hållbara val i sina investeringar behövs god tillgång till relevant, jämförbar och tillförlitlig information.

I den fördjupade analys som FI nu påbörjar kommer vi att granska hur fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) som marknadsför fonder till icke-professionella investerare följer de regler som rör integrering av hållbarhetsrisker, hållbarhetsrelaterade upplysningar och risker för grönmålning.

− Det finns en stor efterfrågan från konsumenter på hållbara produkter. Samtidigt är de regler som ska styra företagens arbete inom hållbarhet fortfarande under utveckling. Det skapar risker för att finansiella företag i dagsläget beskriver sina verksamheter och produkter som mer hållbara än vad de faktiskt är, säger Axel Engström, senior finansinspektör på FI:s avdelning Uppförandetillsyn.

Analysen kommer att delas upp i två delar där den första delen uteslutande berör risker för grönmålning, som är en av fem risker på finansmarknaden som FI beslutat att prioritera i tillsynen under 2023. FI har valt att granska sju fondförvaltare.

Granskningen är del av en gemensam tillsynsaktivitet som tillsynsmyndigheter i EU:s medlemsländer genomför.