Identifiering av övriga systemviktiga företag

De svenska företagsgrupperna SEB, Handelsbanken, Swedbank och Nordea Hypotek kvarstår som övriga systemviktiga företag och ska enligt tidigare beslut hålla en O-SII-buffert på 1 procent.

I enlighet med Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer presenterar FI varje år de företag som som FI identifierar som övriga systemviktiga företag i Sverige och det extra buffertkrav som följer med det. Identifieringen sker genom att FI ger företagen poäng enligt EBA:s metod för Other Systemically Important Institutions (O-SII).

Nordea Hypotek (som är ett svenskt dotterbolag till Nordea Bank) får i år 346 O-SII-poäng. Det är något lägre än föregående år (360 poäng) och något lägre än det tröskelvärde på 350 poäng som FI använder som gräns för direkt identifiering av övriga systemviktiga företag. Poängen är dock betydligt högre än den nedre gräns på 275 poäng som EBA anger för direkt O-SII-identifiering och minskningen från föregående år är liten. FI väljer därför att fortsätta betrakta Nordea Hypotek som ett övrigt systemviktigt institut.