Konsumenterna i fokus när Daniel Barr möter bankerna

Banker och andra finansföretag kan göra mer för konsumenterna och den största stabilitetsrisken är höga skulder i fastighetssektorn. Det var två budskap som Finansinspektionens generaldirektör Daniel Barr hade med sig när han i dag talade på Bankmötet i Stockholm.

FI har ett centralt uppdrag att bidra till ett gott konsumentskydd på finansmarknaden. Exempelvis ska finansiella företag erbjuda konsumenter tjänster och produkter som passar deras behov och önskemål. De kommande åren ska det bli tydligare för företagen vad FI förväntar sig av dem och tillsynen på konsumentskyddsområdet ska utvecklas.

− Det finns en rad frågor som vi behöver titta närmare på. Erbjuds konsumenterna rätt tjänster när de vill spara eller låna pengar? Hur kan vi förebygga att personer drabbas av investeringsbedrägerier? Det är två av flera exempel som vi pekat ut som viktiga, säger Daniel Barr.

Oavsett bakgrund eller intressen måste konsumenter fatta många beslut som får stor påverkan på deras privatekonomi. Det kan handla om att ta lån för att köpa en bostad eller spara till pensionen. För att underlätta inför den typen av beslut ska FI fortsätta att utveckla och publicera verktyg för konsumenter att använda. Det kan handla om löpande publiceringar av bankernas marginaler på bolån, medianavgifter för olika fonder men också att sprida kunskap och dela privatekonomiska tips.

− Konsumenternas villkor på finansmarknaden blir bättre om fler är aktiva och kan göra kloka val på goda grunder, säger Daniel Barr.

Sedan tidigare har FI ett regeringsuppdrag att ge förslag på hur konsumenternas ställning på bankmarknaden kan bli starkare. Det kommer att presenteras i maj 2024.

Krävs mer av fastighetsföretagen

Inflation och räntor har stigit snabbt efter en lång period av stabilitet. Centralbanker världen över har höjt räntorna mer och snabbare än vad många bedömare kunde tro. När företag och hushåll nu anpassar sig till högre räntor innebär det att sårbarheter i det finansiella systemet kan blottas.

− Vi har i flera år varnat för stora risker och höga skulder i fastighetssektorn. Flera fastighetsbolag har börjat agera för att minska skulderna genom att sänka eller ställa in aktieutdelningar. Det är viktigt, men vi ser att mer krävs för att få ned fastighetsföretagens skulder till hållbara nivåer, säger Daniel Barr.

Motståndskraft hos bankerna

FI ställer krav på bankerna att ha förmåga att hantera oväntade förluster. Detta för att öka motståndskraften. Om en finansiell kris uppstår kan det lindra effekterna på banksystemet och samhället. Därför prövas också bankernas motståndskraft löpande av såväl FI som av den Europeiska bankmyndigheten (EBA). Dessa stresstester visar att det finns en tillfredsställande motståndskraft hos svenska storbanker.

− Men varken bankerna eller vi kan luta oss tillbaka. Vårt jobb är att vara oroliga. Ingen visste att det skulle uppstå en pandemi eller ett krig i Europa. Det som hänt visar att reglerna behöver ta höjd även för mindre sannolika händelser. Att vi gör det ökar motståndskraften i det finansiella systemet, säger Daniel Barr.