FI-tillsyn 16: Insiderförteckningar – verktyg för emittenter och myndigheter

2020-01-29 | Rapporter Marknad

FI har i tillsynen identifierat att det finns stora variationer i insiderförteckningarnas kvalitet. Syftet med denna rapport är att förtydliga vissa av reglerna för emittenterna men även att belysa hur viktigt det är att de lagstadgade uppgifterna finns med i insiderförteckningen.

Emittenter av värdepapper på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform (MTF) ska löpande föra en insiderförteckning över vissa personer som har tillgång till så kallad insiderinformation.

Det grundläggande syftet är att värna marknadens integritet och i förlängningen förtroendet för de finansiella marknaderna. För emittenter är insiderförteckningen ett verktyg för att kontrollera den information i företaget som kan vara insiderinformation och för att hantera kraven på informationsgivningen. För myndigheter som Ekobrottsmyndigheten (EBM) och FI är insiderförteckningen viktig för att utreda bland annat insiderbrott och marknadsmanipulation.

FI har granskat hur ett urval emittenter uppfyller de formkrav som gäller för insiderförteckningar. Granskningen visar att förhållandevis många uppgifter inte är fullständiga eller utelämnas, trots att regelverket tillhandahåller en mall för insiderförteckningen. Det frivilliga tilläggsavsnittet för personer med permanent tillgång till insiderinformation verkar också orsaka svårigheter.

I denna rapport beskriver vi insiderförteckningens systematik och de mallar som regelverket tillhandahåller. Vi beskriver också hur uppdateringar ska dokumenteras och sparas för en korrekt versionshistorik. Rapporten förklarar vidare hur man använder det tilläggsavsnitt för personer med permanent tillgång till insiderinformation som en emittent kan välja att upprätta. Här finns också information om enskilda uppgifter som vi har sett orsakar svårigheter i tillämpningen.