Struktur för ökad motståndskraft

Finansinspektionen tillstyrker huvuddragen i förslagen i det slutbetänkande som Utredningen om civilt försvar överlämnat.

FI ser dock behov av förtydliganden och krav på samverkan och samråd mellan Riksbanken och FI, mot bakgrund av Riksbankens ställning som myndighet under riksdagen samt Riksbankskommitténs förslag till ny riksbankslag (SOU 2019:46).

I remissvaret tar FI även upp andra synpunkter på utredningens betänkande. Utgångspunkten för remissvaret är de av utredningens förslag som mer direkt berör FI och dess ansvarsområden.