Clearing och avveckling

För att få driva verksamhet med clearing och avveckling på de finansiella marknaderna krävs tillstånd från Finansinspektionen.

Grundläggande regler finns bland annat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV), i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir), samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (CSDR).


Senast granskad: 2022-02-22