Gräsrotsfinansiering

För att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster krävs tillstånd från FI.

Ett företag som driver en onlineplattform för att matcha, eller underlätta matchning av, investerare eller långivare med företag som söker finansiering måste ha tillstånd från FI. Företag som driver sådan verksamhet kallas för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster. Både lånebaserad och andelsbaserad gräsrotsfinansiering omfattas av tillståndsplikt.

Definitioner

Med gräsrotsfinansieringstjänster avses en matchning mellan

 • investerares intressen att finansiera företag
 • projektägares intressen av att finansiera sina företag.

Matchningen sker via en plattform för gräsrotsfinansiering.
Gräsrotsfinansieringstjänster kan handla om att förmedla lån eller placeringar utan fast åtagande. I det ingår också att ta emot och vidarebefordra kundorder för överlåtbara värdepapper och tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål.

Ansökan ska innehålla

En ansökan om att bli leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster ska bland annat innehålla:

 • företagets namn och adress
 • företagets stadgar
 • företagets verksamhetsplan
 • en beskrivning av företagets rutiner för intern kontroll, inbegripet riskhantering och redovisningsmetoder
 • en beskrivning av företagets operativa risker
 • en beskrivning av företagets kontinuitetsplan
 • underlag för prövning av de personer som sitter i ledningen
 • bevis på att personerna i ledningen har gott anseende och besitter tillräcklig kunskap, tillräckliga färdigheter och tillräcklig erfarenhet för att leda företaget
 • en beskrivning av företagets rutiner för uppdragsavtal
 • en beskrivning av företagets klagomålshantering.

En fullständig beskrivning av vad en ansökan ska innehålla finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503.

Avgifter

För att underlätta handläggningen av din ansökan ange någon av de ärenderubriker som listas nedan. I samband med ansökan ska även en avgift betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Ärenderubrik Avgift
Tillstånd som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster − 
EU-förordning 2020/1503 art 12
217 000 kr
Ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning − EU-förordning 2020/1503 art 15.3 16 800 kr
Anmälan om väsentlig ändring i verksamhet − EU-förordning 2020/1503 art 15.3 16 800 kr
Utvidgning av tillstånd att driva sidoverksamhet som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster − EU-förordning 2020/1503 art 13 98 000 kr
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolag − EU-förordning 2020/1503 art 18.1 16 800 kr


Dessutom tar FI årligen ut en tillsynsavgift.

Handläggningstid

FI fattar beslut om en ansökan att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster inom tre månader från det att ansökan är fullständig och avgiften betald.

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar anmälan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.


Senast granskad: 2021-11-03