En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla

Värdepappersfonder

Fondverksamhet regleras i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Här är en sammanställning av de dokument som är relevanta för området.

Lag och förordning

Lag (2004:46) om värdepappersfonder

Förordning (2013:588) om värdepappersfonder

FI:s föreskrifter

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Delegerade akter

Genomförandeakter och delegerade akter (EU-kommissionen)

Vägledning m. m.

Justerat försäljnings- och inlösenpris (swing pricing)

Andelsklasser

Hantering av analyskostnader i fonder

Värdering av onoterade innehav i fonder

Skillnaden mellan likvidhantering och insättning på konto

Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument på MTF-plattform

FI reviderar sin tolkning av fonders möjlighet att investera i fondandelar (2013-05-03)

Rapport: Likviditetsverktyg i värdepappersfonder och specialfonder 

Interaktiv regelbok

Interaktiv regelbok, UCITS, (Esma)

Internationella riktlinjer m.m.

Riktlinjer för utkontraktering till molntjänstleverantörer (ESMA50-164-4285)

Riktlinjer om marknadsföringskommunikation enligt förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder (ESMA34-45-1272)

Riktlinjer för resultatbaserade avgifter i fondföretag och vissa typer av AIF-fonder (ESMA34-39-992)

Riktlinjer för likviditetsstresstester i företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och alternativa investeringsfonder (ESMA34-39-897)

Riktlinjer om en sund ersättningspolicy enligt UCITS-direktivet (ESMA/2016/575)

Riktlinjer om börshandlade fonder och andra frågor som rör fondföretag (ESMA/2014/937)

Riktlinjer om riskbedömning och beräkning av total exponering i vissa typer av strukturerade fondföretag (ESMA/2012/197)

CESR's (CESR/10-1321) template for the Key Investor Information document

CESR's (CESR/10-1320) guide to clear language and layout for the Key Investor Information document

CESR's guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS (CESR/10-788)

CESR's (CESR/10-674) guidelines on the methodology for calculation of the ongoing charges figure in the Key Investor Information Document

CESR's (CESR/10-673) guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Document

CESR's (CESR/07-434) guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS The classification of hedge fund indices as financial indices

CESR's (CESR/07-044b) guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS

EU-riktlinjer jämställs med allmänna råd i Sverige (2013-02-18)

Esmas frågor och svar

Frågor och svar om UCITS-direktivet (Esma)

Relaterade regelområden

Regler för värdepappersinstitut

Hållbarhetsregler

Regler för att motverka penningtvätt

Regler mot marknadsmissbruk

Regler mot marknadsmissbruk för AIF-förvaltare och fondbolag

Regler för derivathandel (Emir)

Penningmarknadsfonder

Förordning (EU) 2017/1131 om penningmarknadsfonder

Genomförandeakter och delegerade akter (EU-kommissionen)

Riktlinjer för stresstestscenarier reglerade av förordningen om penningmarknadsfonder (ESMA34-49-291)


Senast granskad: 2023-07-27